شرکتهای تعاونی و صنایع و معادن

3)ارائه کمکها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات
4)شرکت در مجامع بینالمللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانکها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامع
با تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون کشور، مرکز تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف فعالیت مینمودند منحل شده و کلیهی وظایف، اختیارات و اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. صندوق تعاون نیز جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیهی داراییها و تعهدات خود از وزارت کاروامور اجتماعی منفک و به وزارت تعاون پیوست و وظایف و اختیارات عمومی آن به وزیرتعاون منتقل گردید.
تشکیل وزارت تعاون نه تنها زمینهی اهرمهای حمایتی، هدایتی، نظارتی، آموزشی، تحقیقاتی در ارتباط با تعاونیها و بخش تعاونی را فراهم آورد بلکه موجب توسعهی کیفی و کمی بخش تعاون و شرکتهای تعاونی شد. پس از تأسیس وزارت تعاون تعداد شرکتهای تعاونی به طور قابل ملاحظهای در کشور افزایش یافته و زمینه مناسب برای فعالیت آنها و سایر بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، عمران، مسکن، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، خدمات و سایر بخشها ایجاد شده است.
بند دوم: تأسیس اتاق تعاون
اتاق تعاون از مهمترین سازمانهای تعاونی است که از طریق مشارکت و همکاری شرکتها و اتحادیههای تعاونی و با نظارت وزارت تعاون تأسیس می گردد. اتاق تعاون مرکزی در تهران و شعب آن در استانها و شهرستانها تشکیل میشود. هر اتاق دارای شخصیتحقوقی مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینهها به دولت وابسته نمی باشد.
الف) اهداف تشکیل اتاق تعاون
به موجب ماده57 قانون تعاون اتاق تعاون برای تأمین مقاصد زیر تشکیل می شوند:
1)انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون
2)انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد، طبق آییننامه
3)حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیهها و بین تعاونیها و اتحادیهها.
تبصره: هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینهها به دولت وابسته نمی باشد.
منابع مالی اتاق تعاون
منابع مالی اتاق تعاون عبارتانداز:
دریافت حق عضویت از اعضا
دریافت کمکهای دولتی، مردمی و شوراها و هدایا
دریافت حقمشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیهها قرار می دهد.
ج)ارکان اتاقتعاون
هر اتاق تعاون دارای مجمع نمایندگان، هیأت مدیره، هیأت بازرسی میباشد.
1) مجمع نمایندگان
به موجب ماده59 قانون تعاون، مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه که فاقد اتحادیه هستند و حوزه عمل آنها شهرستان باشد.
مجمعنمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأتمدیره اتاقهای تعاون، شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیههای شهرستان فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیههایی که حوزه عمل آنها استان می باشد.
مجمع نمایندگان اتاقتعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیههای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیههای سراسری می باشد که برای مدت 3سال انتخاب می شوند.
وظایف مجمع نمایندگان ذیلاً بیان میگردد:
1) بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آئیننامههای اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون
2) تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
3) تعیین دونفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی