شرایط اقتصادی

2-4-8-7-ارتباطات :توانایی برقراری ارتباط ، مهارتی است که اغلب در سرویس های خدمات فوریتهای پزشکی ، کمتر از حد لازم مدنظر قرار گرفته می شود ارائه خدمات اورژانس در شرایط پیش بیمارستانی نیازمند ارتباط مداوم با بیمار، خانواده او و افراد حاضر در صحنه و همچنین سایر ارائه دهندگان خدمات فوریتهای پزشکی و امدادگران سایر آژانس های عمومی است . (برایان،24:1383)
2-4-8-8-مدیریت زمانی
تکنیسین های فوریتهای پزشکی مجربی که دارای برنامه ریزی بوده ، فعالیت های خود را اولویت بندی نموده و آنها را سازمان دهی می کنند تا حداکثر استفاده از زمان را داشته باشند.
2-4-8-9-دیپلماسی و کارگروهی
تکنیسین فوریتهای پزشکی ، رهبر تیم است . رهبری به توانایی کار با سایر افراد و ترویج کار تیمی اشاره دارد . کارگروهی به دیپلماسی یا مهارت در برخورد با سایر انسان ها حتی در شرایطی که از طرف بیمار یا خانواده او تحت فشار هستید نیاز دارد. دیپلماسی ایجاب می کند که خواسته های بیمار یا تیم کاری جایگزین خواسته های خود تکنیسین های فوریتهای پزشکی شود. این امر به معنی گوش دادن به سخنان سایرین ، احترام گذاشتن به عقاید آنان و برخورد با انعطاف پذیری و ذهن باز در صورت لزوم تغییر است .
2-4-8-10-احترام:احترام گذاشتن به سایرین به معنی نشان دادن توجهات خاص به آنها ، مدنظر قرار دادن آنان و قدردانی و تشکر از آنها است . تکنیسین فوریتهای پزشکی به تمام بیماران احترام گذاشته و بهترین خدمات ممکن را صرف نظر از نژاد، مذهب ، جنس ، سن یا شرایط اقتصادی آنها به آنان ارائه می دهد.
2-4-8-11-جانبداری از بیمار
تکنیسین ها ی فوریتهای پزشکی در واقع وکلای بیماران بوده ، از آنان محافظت و از حقوق آنان دفاع نموده و در جهت اتخاذ حداکثر منافع آنان عمل می کنند.
2-4-8-12-مسوًولیت های اولیه
مسوًولیت تکنیسینهای فوریتهای پزشکی شامل مراقبت های پزشکی اورژانس از بیمار و انواع مسوًولیت های دیگر قبل از تماس تلفنی ، در جریان آن و پس از آن است. . (برایان،18:1383)
2-4-8-12-1-آماده سازی
آماده سازی شامل کسب اطمینان از کامل بودن مشاهده و نگهداری مناسب از وسیله نقلیه و تمام تجهیزات موجود است . همچنین باید به موقع به صحنه حادثه برسید.
2-4-8-12-2-اعزام به مأموریت
به خاطر داشته باشید که در جریان اعزام به مأموریت اورژانس ، امنیت شخصی ، اولویت شماره یک است . همچنین باید به موقع به صحنه حادثه برسید.
2-4-8-12-3-ارزیابی و مدیریت بیمار
مسوًولیت اولیه شما به عنوان تکنیسین فوریتهای پزشکی ، بررسی صحنه حادثه و ارزیابی و مدیریت بیمار است . (،برایان،20:1383)
2-4-8-12-4-جابجایی متناسب
همانطور که پیشتر گفته شد، روش انتقال بیماران و انتخاب مرکز تحویل گیرنده آنان ، از تصمیمات حیاتی است که باید برای بیمار خود اتخاذ کنید. به عنوان مثال ممکن است درباره انتقال زمینی یا هوایی بیمار تصمیم گیری کنید.
2-4-8-12-5-انتقال بیمار
وجود برنامه های مراقبت مدیریت شده سبب شده که برای بسیاری از مردم چه افرادی عادی وغیر حرفه ای چه ارائه دهندگان مراقبت سلامت این پرسش مطرح شود که آیا اقدامات خاصی که در جهت کاهش هزینه مراقبت های پزشکی صورت می گیرد به واقع مورد در خواست بیمار است ؟به عنوان مثال برای جلوگیری از هزینه دو برابر شدن تجهیزات و خدمات در برخی از مراکز که در یک منطقه جغرافیایی واحد هستند، سیستم های مراقبت مدیریت شده مراکز را به تخصصی شدن ترغیب نموده و اغلب بیمار را به مرکزی منتقل می کنند که می تواند مراقبت های تخصصی لازم را ارائه دهد.
2-4-8-12-6-ثبت اسناد
تهیه و نگهداری گزارش کتبی صحیح و کامل از مراقبت های انجام شده از بیمار برای جریان اطلاعات بیمار ، انجام کارهای تحقیقاتی و بهبود کیفیت سیستم خدمات فوریتهای پزشکی ضروری است.