شاخص های کلان اقتصادی و شرکت‌های پذیرفته شده

2- محدودیت در نمونه گیری (برخی از شرکت هابه دلیل شرایطی که برای شرکت هادر نظر گرفتیم عضو جامعه ای که قرار هست نمونه ها را از آنها انتخاب کنیم قرار نگرفتند برای مثال شرکت هایی که سال مالی غیر از 29/12 دارند). در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار نگرفت لذا برخی محدودیت ها در تسری نتایج این تحقیق به شرکت ها وجود دارد.
3- نبودن برخی از اطلاعات مالی شرکت هایی که در مرحله نمونه گیری به عنوان نمونه انتخاب شده بودند و به دلیل عدم وجود برخی از اطلاعات مورد نیاز شرکت دیگری به جای آنها انتخاب شد.
4- عدم تعدیل صورت های مالی بابت بندهای گزارش حسابرس مستقل و همچنین آثار تعدیلات سنواتی.
5- از دیگر محدودیت های تحقیق می توان به قوانین و مقررات دولتی مثلاً قیمت گذاری یک محصول یا آزاد شدن قیمت اشاره کرد. همچنین سهمیه بندی ها و انحصارات دولتی می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر قیمت سهام در نتیجه بر بازده غیر عادی تأثیر گذار باشد.
5-6- پیشنهادات
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق
با توجه به نقش اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع در تصمیم گیـری، کمـک بـه کـاراتر شدن بازار سرمایه و مشارکت مردم در بازار سرمایه، پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه می شود:
1- فراهم آوردن بستری مناسب جهت اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح.
2- تأکید بورس اوراق بهادار تهران، مبنی بـر ایـنکـه شـرکتهـای جدیـدالورود بـا دقـت بیشتری سود هر سهم را پیش بینی کنند؛ زیرا سرمایه گـذاران معمـولاً بـا اسـتفاده از ایـن معیار اقدام به تعیین قیمت سهام می کنند. عدم دقت در پیش بینی سود هر سهم، می تواند منجربه کسب بازده غیرعادی برای عده ای از سرمایه گذاران و زیان غیرعادی برای عده ی دیگری شود.
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
برخی از موضوعات مهمی که می توانند در پژوهشهای آتی بررسـی شـوند، بـه شـرح زیـر هستند:
1- بررسی خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعـادی آتـی سـهام جدیـد بـر اسـاس داده های فصلی.
2- شناسایی و بررسی متغیرهای حسابداری مؤثر بر بازده غیرعادی انباشته سـهام جدید کـه در این پژوهش بررسی نشده انـد، ماننـد درجـه اهـرم مـالی، اقـلام تعهـدی کل، نـرخ بـازده سرمایه گذاری، رشد داراییهای ثابت، وجـوه نقـد عملیـاتی، نسـبت بـدهی بـه حقـوق صاحبان سهام، هزینه بهره و توزیع سود نقدی.
3- تأثیر نرخ تورم و سایر شاخص های کلان اقتصادی بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید.
4- تأثیرنوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید.
5- بررسی رابطه غیرخطی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید.
6- انجام تحقیق حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تأثیر صنعت با توجه به تفاوت قابل توجه در بازدهی شرکت های حاضر در صنایع مختلف، در صورت انجام تحقیق حاضر در قالب صنعتی خاص، می توان نتایجی همگن تر و دقیق تر را به دست آورد و به بررسی قدرت تبیین مدل مورد آزمون در آن صنعت خاص پرداخت.
7- به منظور دستیابی به نتایج جامع تر، پیشنهاد می شود تا تحقیق حاضر در سال های آتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی گسترده تری صورت پذیرد چرا که این امر موجب افزایش تعداد مشاهدات و اعتبار بیشتر نتایج به دست آمده خواهد شد.
8- بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و دفعات تجدید نظر در پیش بینی سود با هزینه سرمایه به تفکیک شرکت های هموارساز و غیر هموار ساز سود.
9- بررسی دلایل تفاوت در هزینه سرمایه در صنایع مختلف.
10- بررسی ارتباط مدیریت سود با هزینه سرمایه.
11- بررسی تأثیر محاسبه هزینه سرمایه از طریق مدل های مختلف بر قبول یا رد طرح های سرمایه گذاری.
5-7- خلاصه فصل
دراین فصل، ابتدا خلاصه موضوع تحقیق، روش تحقیق و یافته‎های تحقیق ارائه شد. سپس نتایج حاصل از آزمون هر یک از فرضیه‎های تحقیق بررسی، و پیشنهاداتی برای استفاده‎کنندگان نتایج ارائه گردید. در پایان ضمن اشاره به محدودیت‎های احتمالی تحقیق، توصیه‎هائی برای تحقیقات آتی نیز ارائه گردید.
فهرست منابع و مأخذ