شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

5- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد والدین نمونه های تحقیق .
6– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های اضطرابی و جستجو در مدارس منطقه های مشابه در شهر مشهد و انتخاب آزمودنی های مشابه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی و وارسی میزان اضطرب آنها .
7- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد نمونه های غیر اضطرابی تحقیق .
8– ورود دادها به نرم افزار SPSS و تحلیل آنها.
شیوه تحلیل داده ها:
در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، برای مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای اضطراب، سبکهای والد گری، کمالگرایی، خودکارآمدی والدین دو گروه کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی از روش تحلیل واریانس چندمتغیر(MANOVA) بر اساس نرم افزار 16SPSS استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که برای مقابله ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی های کودک و والدین انها در دو گروه از آزمون T و خی دو استفاده شده است.

یافته های پژوهشی
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
مقدمه:
هدف اساسی تحقیق حاضرتعیین تفاوت میزان اضطراب، سبکهای والدگری، خودکارآمدی والدینی و میزان کمالگرایی والدینی کودکان مبتلا به اختلالات اضطراب و کودکان غیر مبتلا بوده است بدین خاطر پس از اجرای آزمونها در مورد نمونه های مورد بررسی داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براین اساس در فصل حاضر نتایج بدست امده در دو قسمت توصیفی(در برگیرنده شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق) و نیز بررسی فرضیه های تحقیق ارائه خواهد شد.
نتایج توصیفی
در این قسمت نخست شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و سپس یافته های توصیفی مرتبط با متغیر های تحقیق در گروه های دو گانه (مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و غیر اضطرابی) ارائه خواهد شد.
نتایج توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی
مجموع شرکتکنندگان در پژوهش حاضر 100 آزمودنی بودند که متشکل از دو گروه کودکان مضطرب (50نفر) همراه با مادرانشان، بیماران گروه بهنجار(50 نفر)همراه با مادرانشان می باشد.شاخص های توصیفی شرکت کنندگان در جدولهای 4-1 تا 4-7 ارائه می شود. لازم به تذکر است که در این قسمت و در جدولهای ارائه شده علاوه بر شاخصهای توصیفی، مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه نیز ارائه می گردد تا معناداری یا عدم معناداری ویژگی های آزمودنی های دو گروه کودکان مضطرب و بهنجار مشخص گردد.
جدول ‏41: فراوانی درصد مربوط به کودکان مورد مطالعه
شاخص
گروه
جنسیت
فراوانی
درصد
مقایسه فراوانی دوگروه برحسب جنسیت
کودکان مضطرب