شاخص نرم شده برازندگی

بار عاملی در شکل با λ نشان داده شده است. در تحلیل عاملی متغیرهائی که یک متغیر پنهان (عامل) را می سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی بالا و با سایر عامل ها، بار عاملی پائین داشته باشند.
جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می شود. چون معناداری در سطح خطای 0.05 بررسی می شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از 1.96 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.
3-6-3 شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازندگی برای مدلهای معادلات ساختاری متنوع و گوناگون اند که با گذشت زمان دائماً در حال توسعه و تکاملاند. اما این شاخصها به شیوههای گوناگونی طبقه بندی شده اند، که عمدهترین آنها متعلق به مارش و همکاران است، که آنها را به مطلق و نسبی تقسیم بندی کرده اند:
3-6-3-1شاخص های مطلق:
شاخصهایی هستند که برمبنای تفاوت واریانسها و کوواریانسهای مشاهده شده از یک طرف و واریانسها و کوواریانسهای پیشبینی شده برمبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. عبارتند از:
1- شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش اصلاح شده: هر دوی این معیارها بین صفر و یک متغیر هستند، و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشند نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است (قاضی طباطبایی، 1377، 103).
2-ریشه میانگین مربعات باقیمانده :معیار RMR معیاری است برای اندازه گیری متوسط باقیماندهها و تنها در ارتباط با اندازه واریانس و کوواریانس قابل تفسیر است. هر چه RMR برای مدل مورد آزمون به صفر نزدیک تر باشد، مدل مورد نظر برازش بهتری دارد. شاخص SRMR، به عنوان استاندارد شده RMR از دقت بیشتری برخوردار است، و مقدار آن وقتی برابر صفر است که مدل به گونه کامل برازش یافته باشد.
3- کمیت کی دو: یکی دیگر از آماره هایی که به منظور برازش کلی مدل بکار می رود کمیت 2χ است. معمولاً مقادیر بزرگ کی دو حاکی از برازش بد و مقادیر کوچک کی دو نشان از خوبی برازش مدل دارد و 2χ صفر یعنی برازش کامل مدل (سلطانی تیرانی، 1378، 125).
3-6-3-2 شاخص های نسبی:
1-شاخص نرم شده برازندگی :
بنتلر و بونت (1980) مقدار NFI برابر یا بزرگتر از 9/0 را در مقایسه با مدل صفر به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کرده اند.
2-شاخص برازندگی فزاینده :
این شاخص شباهت زیادی به شاخص NFI دارد. بر پایه قرارداد، مقدار این شاخص باید دست کم 90/0 باشد.
همانطور که اشکار است نرم افزار لیرل یکسری ساخص ها برای سنجش برازش مدل ارائه می کند. این شاخص ها در جدول 3-4 نشان داده شده است.
جدول 3-4 شاخص های نیکویی برازش مدل
شاخص ها
مقدار مجاز
ضرایب محاسبه شده ی مدل1
نتیجه
GFI
بالاتر از 0.9