شاخص‌های برازش مطلق و شاخص‌های برازش مدل

1
NFI
شاخص برازش تطبیقی
بسیار خوب
CFI > 0. 90
1
CFI
شاخص برازش افزایشی
بسیار خوب
IFI > 0. 90
1
IFI
: در مدل سازی معادلات ساختاری، آماره کای اسکویر، روش سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی دار باشد منجر به رد این فرض میگردد و نشان میدهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می شود. برای رد فرض صفر از نسبت نیز استفاده می کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از 5 باشد، فرض صفر تائید می شود. به عبارت دیگر، مدل به طور کامل با داده های جامعه آماری برازش دارد. از آنجا که میزان محاسبه شده سازههای کیفیت خدمات برابر 0 می باشد نشان دهنده تایید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد (لازم به ذکر است که این مدل از نوع اشباع می باشد) .
GFI و AGFI: دو شاخص برازندگی GFI و برازندگی تعدیل یافته AGFI به شاخص های برازش مطلق معروفند. مقادیر این شاخص ها باید بین 0 و 1 باشد. مقدار بزرگتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است. اندازه گیری برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می شود، به مقایسه شاخص های برازش نسبی می پردازند و نشان می دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است، مناسب تر می باشد. شاخص برازش غیرنرم (NNFI) از شاخص های این گروه می باشد که هر چه مقدار آن به 1 نزدیک باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. از شاخص های دیگر این گروه CFI می باشد که فقط می تواند مقادیر بین 0 تا 1 اختیار کند؛ در حالیکه NNFI می تواند بزرگتر از 1 باشد. مقدار این شاخص نیز هرچه به 1 نزدیکتر باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. مقادیر محاسبه شده نشان دهنده تایید برازش مدل بر اساس این سه شاخص می باشد.
4-3-2- تحلیل عاملی تائیدی متغیر عدالت رویه ای
مدل متغیر عدالت رویه ای در شکل زیر ترسیم شده است. این مدل در دو سطح سنجه ها و عوامل مکنون شناسایی شده را در برمی گیرد. شکل مذکور نتیجه حاصل برازندگی مدل اندازه گیری را به تصویر می کشد.
شکل 4-2- مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در حالت تخمین استاندارد
همان گونه مقادیر آماره t برای هریک از مسیرها نشان می دهد، مدل فوق نهایی است. جدول 4-15 شاخص های برازش مدل را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامی شاخص های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین تناسب داده های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی عدالت رویه ای مورد تایید می باشد.
جدول 4-6- شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای
نتیجه
دامنه مورد قبول
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
قابل قبول
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
بسیار خوب