شاخصهای محیط مناسب از نظر فیزیکی و مدیریت منابع انسانی

ویژگی مدیریتی: نحوه اداره سازمانها و ایجاد ارتباط سالم بین همکاران با هم و بازدههای مدیریتی میتواند یک محیط کار سالم را بهوجود آورد. مدیریت سازمان باید سعی نمایند که کارکنان از کار خود احساس رضایتمندی شغلی داشته باشند.
اصولا کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی، جذب، نگهداری و ارتقاء کارکنان است. اگر مدیریت سازمان بتواند افراد سالم و متخصص را جذب و استخدام نماید و در مرحله بعدی به وسیله عوامل انگیزشی و حقوقی آنها را به نحو احسن در سازمان نگهداری کند و سپس در صدد ارتقای دانش و پست سازمانی آنها برآید، دقیقا یک محیط کار مطلوب را ایجاد نموده است.
2-2-5-1-5-1-1 شاخصهای محیط مناسب از نظر فیزیکی
یک محیط مطلوب باید در درجه اول از شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد، محیط مناسب باید دربراندهی ویژگیهای زیر باشد:
پایین بودن میزان آلایندههای انسانی نظیر سروصدا، گردوغبار و……..
ایمن بودن محیط
نبودن زمینههای بالقوه بروز حوادث
آراستگی و منظم بودن
حاکم شدن نظامهای زیستمحیطی نظیر ایزو 1400
شاخصهای محیط مناسب از نظر روانی و اجتماعی
مهمترین بخش محیط بستگی به شرایط روانی و فضای حاکم بر محیط کار داشته باشد. امروزه برای ایجاد سازمانهای برتر نیاز است که محیط با شرایط روانی مناسب در سازمان خلق شود، ایجاد محیط برتر در گرو پرداختن به مسایل روانی و اجتماعی کارکنان میباشد. شاخص روانی و اجتماعی مناسب محیط به شرح زیر:
احساس غرور و افتخار کارکنان از کاری که انجام میدهند.
وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران
احساس لذت کارکنان از با هم بودن و وجود حس همکاری در بین کارکنان
نبودن تبعیض یا احساس تبعیض
به طور کلی محیط داخلی، محرکی دیداری در مورد کیفیت خدمات بانکی است حتی اگر ارتباطی با عرضه خدمات بانکی نداشته باشد. در زمینه خدمات، به هر چیز ملموسی که با عرضهکننده خدمت ارتباط دارد توجه خاص میشود، مانند محیط فیزیکی و دکوراسیون بانک.
ویژگیهای ظاهری درون شعب بر جو ادراک شده از سوی مشتریان اثر دارد. برخی از ویژگیهای ظاهری شعب عبارتند از: نمای ظاهری شعبه، پنجرهها و منظره قابل رؤیت از پنجرهها، علامتها، تابلوی بانک، و درب ورودی شعبه، ویژگیهای درونی شعبه نیز شامل میزان نور، پوشش دیوارها و کف شعبه، اثاثیه و لوازم ثابت داخل بانک، طرز قرار گرفتن وسایل و دکور داخلی شعبه میشود.
با توجه به نکاتی که گفته شد، شعب بانکهای ایرانی هنوز در مرحله طراحی سنتی هستند با توجه به تغییرات در نظام بانکداری در دنیا و پیشرفتهای روزافزون، باید نظام شعب بانکهای ایرانی در طراحیهای خود تجدیدنظر کنند. این تغییرات موجب میشود که مشتریان در بانک احساس راحتی بیشتری داشته باشند و به مراجعه به شعب بانکها ترغیب شوند( ونوس، 1383).
2-2-5-2 نقش مهارت کارکنان در جذب منابع
یکیازمهارتهایمهم، مهارتهایفنیاست. منظورازمهارتهایفنی،توانائیحاصلازتجربیات،آموزشهاو کارآموزیدربهکارگیریدانشها، روشها،فنونوتجهیزاتلازمبرایانجامدادنکارهایخاص است. کهاینامرمستلزمداشتنمعلوماتتخصصی،قدرتتجزیهوتحلیلدرمحدودهتخصصیموردنیازومهارت کافیدرکاربردابزاروفنونمربوطبهرشتهایخاص است کهدرذیلبهاهماشارهمیگردد:
مهارتهاینظارتیوکنترلی
کنترلجداولنظارتیروزانهشعب