سیستمهای اطلاعات مدیریت

5- تعیین میزان رابطه بین ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران و میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت
6- تعیین میزان رابطه بین ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران و میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری
5-1 سوالات پژوهش
این پژوهش برای پاسخ به سوالات زیر انجام می شود.
1 – مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام تا چه اندازه با سیستمهای اطلاعات مدیریت آشنایی دارند؟
2 – مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام تا چه اندازه از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری استفاده می کنند؟
3 – ویژگی ها و عوامل فردی مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت موثر است؟
4 – ویژگی ها و عوامل فردی مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است؟
5 – ویژگی ها و عوامل سازمانی در محل خدمت مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان آشنایی آنها با سیستمهای اطلاعات مدیریت موثر است؟
6 – ویژگی ها و عوامل سازمانی در محل خدمت مدیران سازمان های دولتی استان ایلام تا چه اندازه در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
6-1 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی اول
ویژگیها و عوامل فردی مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
این فرضیه شامل فرضیه های فرعی زیر می باشد:
1 . بین میزان آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت و میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری رابطه معناداری وجود دارد.
2 . توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
3 . میزان کاربرد کامپیوتر بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
4 . میزان کاربرد اینترنت بر میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
5 . اعتقاد به اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بکارگیری آن در فرآیند تصمیم گیری موثر است.
6 . بین میزان استفاده مدیران مرد و مدیران زن از MIS در فرآیند تصمیم گیری تفاوت وجود دارد.
7 . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس سطوح تحصیلات تفاوت وجود دارد.
8 . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس گروههای سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.
9 . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس گروههای سنی تفاوت وجود دارد.
10 . بین میزان استفاده مدیران از MIS در فرآیند تصمیم گیری بر اساس جایگاه سازمانی تفاوت وجود دارد.
2-6-1 فرضیه اصلی دوم
ویژگیهای سازمانی سازمان محل خدمت مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم گیری موثر است.