سیستمهای اطلاعات مدیریت

اعتقاد به اثربخشی 091/0 045/0 063/0 053/2 041/0 921/0 086/1

در ضمن با توجه به ضرایب جدول (4-36) معادله خط رگرسیون در گام ششم به صورت زیر می باشد:
Y=a+b1x1+b2x2+….+bnxn
(اعتقاد به اثربخشی)091/0 +(حمایت سازمانی) 549/0 +( حمایت مالی) 258/ + (کاربرد اینترنت) 137/0+ (حمایت مدیر) 151/ 0+ (در دسترس بودن) 083/0+ 803/0- = میزان کاربرد MIS
10-4 آزمون صحت مدل برازش شده
آزمون نرمال بودن باقیمانده ها
با توجه به سطح معنی داری آزمون کولموگروف- اسمیرنف جدول (4-20) که بیشتر از 05/0 می باشد، بنابراین دلیلی بر رد فرض صفر مبنی بر اینکه توزیع باقیمانده ها نرمال می باشد، نداریم. به عبارت دیگر با توجه به نمودار نرمالیته (4-6) که نقاط تقریباً بر روی خط راست 45 درجه قرار دارند و بیشتر بودن مقدار سطح معناداری آزمون کولموگروف- اسمیرنف از 05/0 می توان نتیجه گرفت که توزیع باقیمانده های مدل برازش شده نرمال می باشد.
آزمون استقلال باقیمانده ها
با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره d شاخص دوربین – واتسون «049/2» می باشد و در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی شود، لذا می توان گفت که فرض استقلال خطاها مورد تایید قرار می گیرد و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
آزمون هم خطی
برای بررسی وضعیت هم خطی از دو شاخص عامل تورم واریانس و ضریب حداقل تحمل استفاده گردید. نتایج همانگونه که در جدول (4-36) دیده می شود، نشان می دهد با توجه به اینکه میزان عامل تورم واریانس (086/1) و شاخص تولرانس (921/0) در دامنه مناسب قرار دارد، می توان گفت میزان هم خطی متغیرهای مستقل به اندازه ای نیست که بتواند بکارگیری رگرسیون چندگانه و نتایج حاصل از آن را مخدوش نماید.

نمودار(4-6). نرمالیته باقیمانده ها
با توجه به تحلیل رگرسیون جدول (4-36) مشاهده می شود با ورود هر یک از متغیرهای مورد مطالعه به معادله پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام، قدرت پیش بینی معادله به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تا گام ششم که متغیر اعتقاد به اثربخشی وارد معادله می شود ادامه می یابد. در این گام قدرت پیش بینی معادله جهت تعیین میزان کاربرد MIS به حدود 82% می رسد یعنی شش متغیر حمایت سازمانی، حمایت مالی، کاربرد اینترنت، حمایت مدیر، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشی به میزان 82% قادر به تعیین درست میزان کاربرد MISهستند. از بین این عوامل عامل اعتقاد به اثربخشی در سطح پنج صدم و 5 عامل دیگر در سطح یک صدم معنادار هستند. سایر متغیرها که به صورت خط چین در شکل (4-1) نشان داده شده اند تاثیری در پیش بینی مقدار کاربرد MIS ندارند.

شکل (4-1). نتیجه مدل آزمایش شده پژوهش
11-4 خلاصه آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی اول
ویژگیها و عوامل فردی مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام در میزان استفاده آنها از سیستمهای اطلاعات مدیریت موثر است.
این فرضیه شامل فرضیه های فرعی زیر می باشد:
1 . بین میزان آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت و میزان بکارگیری آن رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن (جدول4-30) نشان میدهد که رابطه بین متغیر آشنایی با MIS با کاربرد MIS در سازمانهای دولتی استان معنادار (473/0 =r، 000/0=sig) است. به عبارت دیگر بین دو متغیر همبستگی به میزان 473/0 وجود دارد و هر چه میزان آشنایی با MIS بیشتر باشد میزان کاربرد MIS بیشتر است. بنابراین فرضیه فرعی اول تایید میشود.