سیاستهای مشتری محوری و نمایندگان شرکت بیمه

جدول(4-22) نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس تحصیلات 104
جدول(4-23) نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سابقه 105
جدول (5-1) نتایج آزمون فریدمن 112
فهرست نمودارها و اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1 : نمودار عناصر فرایند ارتباطات 34
شکل 2-2 نمودار چارچوب CRM 56
شکل2-3 سیستم اطلاعات بازاریابی 64
نمودار3-1 مدیریت 84
نمودار3-2 بازار یابی 85
نمودار 3-3 سیستم اطلاعاتی 85
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 91
نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 92
نمودار 4-3 توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ دهندگان 93
نمودار 4-4 توزیع فراوانی سابقه سرمایه گذاری پاسخ دهندگان 94
نمودار 4-5 –نمودار راداری مقایسه مانگین ها 95
چکیده
امروزه بسیاری از سازمانها ،مشتری محوری را جایگزین محصول محوری قرار داده اند و برای رضایت خاطر مشتریان،در جهت ارتقاء سطح کیفی کالا و خدما خود تلاش میکنند. سازمانهای متعالی جایگاه خاصی برای مشتریان قائل هستند و توجه به نیازهای مشتریان و وفادار سازی آنها در برنامه های خود می گنجانند. مشتریان داوران نهاییکیفیت محصول و خدمات بوده و نقطه نظرات آنان میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات سازمانها باشد.
هدف از این تحقیق بررسی تاَثیر سیاستهای مشتری محوری بر عملکرد شرکت بیمه سامان در شاخه بیمه های عمر و تشکیل سرمایه در استان اصفهان است در این پژوهش از مدل بازاریابی 4c و همچنین وظایف مدیریتی و سیستمها و روشها استفاده شده است. و دارای سه فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی میباشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان،مدیران و نمایندگان شرکت بیمه سامان در سطح استان اصفهان بود.و نمونه آماری نیز همان جامعه آماری میباشد.ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق،پرسشنامه بوده که شامل 26 سوال است و برای روایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده ،که مقدار آن 84/0 بدست آمد. مقدار این آماره نشان میدهد که اولا سوالات پرسشنامه همبستگی بالایی با هم دارد و ثانیا پرسشنامه تحقیق از پایای بالایی برخوردار میباشد.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردیده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بین مشتری محوری بودن شرکت بیمه سامان در رشته بیمه عمر و تشکیل سرمایه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفاوت معنا داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
مشتری،مشتری محوری،بیمه،بیمه عمرو تشکیل سرمایه
مقدمه