سلسله مراتب و ارتباطات

دوم – با ترکیب وکنارهم قراردادن و تکرار دو یا چند شکل ساده می توان به شکل های جدیدی دست یافت که هر یک ماهیت مستقل و ویژه خود راداشته باشند
تابش آفتاب و ایجاد سایه ها در فضاهای خالی
ایجاد یک نوع کنتراست زیرا زیبا را در فضا به وجود می آورد . که باعث جلوه بیشتر معنی ، کویاتر شدن حالات ، قوی ترنشان دادن احساس ، وانتقال معانی.مفاهیم و پیام ها به شکلی مؤثر تر و عمیق تر است.
در این تکرار عنصر ریتم بیانگر و روشن است . در واقع ریتم در این قسمت انتقال احساس حرکت بصری را به عهده دارد.البته از نوع ریتم یکنواخت.
همانگونهکهمشاهدهمیشود . استفادهازنوعیدیگرازریتمموجییاتکرارموجیبااستفادهازبامهایگنبدیشکلمشهوداست . ودرعینحالازنوعیتناوبهمبرخورداراست .
ایجاد پیش فضا برای به یک بنا اصولاً برای القای اهدافی مورد توجه بوده است که در مدرسه ی جهانگیرخان به وضوح مشهود است . از جمله ی این اهداف 1- احترام به بنا 2-ایجاد یک فضای معرفی کننده برای بنا3- ایجادمکث و یک ایست کوچک دریک ورودی.
خالی کردن از حجم ها :
نورگیری
ایجاد فعالیت های بیشتر
زیبایی
سبک شدن حجم
7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان
1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان
همان گونه که در پلان مدرسه مشاهده می شود. 2ورودی در مدرسه مشاهده می شود . که ورودی هشتی دار گویا ورودی اصلی قرار دارد . چون تمام قوانین مربوط به ورودی به یک بنا در آن مشاهده می شود.
درهر دو ورودی سلسله مراتب برای ورود به بنا مشاهده می شود . ورودی دوم که با راهرویی دعوت کننده به حیاط ختم می شود ورودی اول که با هشتی و نیز راهرو آمیخته شده .
از نکات قابل توجه بنا وجود تالارهای مختلف است ، تالارهای زمستانی و بهاره که نشان دهنده ی استفاده بهینه از اقلیم را نشان می دهد.
وجود 2حیاط یک حیاط مرکزی و حیاط اصلی و حیاط بیرونی . که تنوع پلان را در فضاها نشان می دهد.
از نکات دیگر مورد مشاهده نمای شمالی و نمای جنوبی است که کاملاً شبیه در نظر گرفته نشده اند . به طوری در نمای جنوبی از قوس ها و پنجره های قوسی مختلف استفاده شده که نشان دهنده ی اهمیت این نما و مورد توجه قرار گرفته ی آن است.به طوری که در نمای شمالی خیلی سادده فکرشده . پس به سادگی متوجه می شویم که جنوب چقدر در بناها مورد توجه بوده است.
کاشت درختان سر به فلک کشیده که هم فضای زیبا و هم جذابی را ایجاد کرده است در عین حال که مانعی برای نورخورشید و گردش مناسب هوا نیست.
از دیگرویژگی این پلان استفاده ی تمام فضاهای عملکردی از نور مستقیم و تابش آفتاب است.
ارتباط مستقیم سه تالاردوطرف حیاط نشان دهنده ارتباطات نزدیک این مکانهاست.
از نکات مورد مشاهده دراین پلان نمای جنوبی آن است که ازیک اتاق سردری، ایوان ، و اتاق تشکیل شده که عدم ارتباط با فضاهای دیگر و رتباطات نزدیک بین آنهاست که به نظر می رسد عمل کردی اداری امروزی را القا می کند.
قرار گیری فضای خدماتی مثل آشپزخانه در برابر نور شمال .