سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و دانشگاه علوم پزشکی

ابزار گردآوری داده ها:
ابزار این پژوهش، پرسشنامه استاندارد نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود که توسط دانشجویان به شیوه خود گزارش دهی تکمیل می شد.
پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول شامل اطلاعات فردی و اجتماعی(سن، جنس، رشته تحصیلی، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، محل سکونت، وزن، قد، متوسط درآمد ماهیانه خانواده) می باشد.
بخش دوم، پرسشنامه استاندارد نیم رخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، شامل 52 عبارت می باشد که رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را در شش بعد اندازه گیری می کند و شامل حیطه های مسئولیت پذیری سلامتی با 9 سؤال(51، 45، 39، 33، 27، 21، 15، 9، 3)، فعالیت جسمانی با 8 سؤال(46، 40، 34، 28، 22، 16، 10، 4)، عادات تغذیه ای با 9 سؤال(50، 44، 38، 32، 26، 20، 14، 8، 2)، مدیریت استرس با 8 سؤال(47، 41، 35، 29، 23، 17، 11، 5)، روابط بین فردی با 9 سؤال(49، 43، 37، 31، 25، 19، 13، 7، 1) و رشد معنوی با 9 سؤال(52، 48، 42، 36، 30، 24، 18، 12، 6) می باشد.
پاسخ به این سؤالات بر اساس مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، اغلب، همیشه) بود که به صورت 1 (هرگز)، 2 (گاهی اوقات)، 3 (اغلب)، 4 (همیشه) نمره داده می شود. بنابراین دامنه نمرات 208-52 می باشد. که نمره 52 و 208 به ترتیب پایین ترین و بالاترین نمره در این ابزار محسوب می شود. با توجه به میانگین نمره، افرادی که نمره بالای میانگین (نمره 130) داشته اند به عنوان سبک زندگی مطلوب و افرادی که نمره پایین میانگین (نمره 130) داشته اند به عنوان سبک زندگی نامطلوب دسته بندی شده اند.
اعتبار علمی یا روایی و اعتماد علمی یا پایایی ابزار:
روایی و پایایی ابزار نیم رخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت توسط حسینی و همکاران در سال 1390 انجام شده است. که در این مطالعه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 95/0 و ضریب همبستگی درون گروهی خرده مقیاس ها بین 67/0 تا 87/0 به دست آمد(73).
روش گردآوری داده ها:
ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسش نامه بود که در یک مرحله در سطح دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در میان واحد های مورد پژوهش توزیع گردید. پژوهشگر و یک نفر همکار که با هدف پژوهش و روش نمونه گیری کاملاً آشنا بودند، پس از دریافت معرفی نامه از معاونت تحقیقات و فناوری و ارائه ی آن به رئوسای دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان و کسب اجازه از مسئولین دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در شهر رشت و بیان اهداف تحقیق برای آن ها، از 1700 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 1319 نمونه واجد شرایط تحقیق را به روش تصادفی انتخاب کردند. پژوهشگر با مراجعه به اداره آموزش دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان لیست کلاس های دانشجویان را دریافت نموده و بر اساس سال تحصیلی آن ها نسبت به انتخاب نمونه های مورد نیاز برای مطالعه اقدام نمود. با توجه به کلاس های تشکیل شده در روز نمونه گیری k تعداد کلاس به طور تصادفی انتخاب تا به حجم نمونه مورد نظر برسیم. پس از مشخص شدن نمونه ها، ضمن هماهنگی با آموزش هر دانشکده با استفاده از فرصت استراحت بین کلاس های درسی تکمیل پرسشنامه ها انجام شد. بدین ترتیب که بعد از معارفه، اهداف پژوهش، نحوه تکمیل پرسشنامه، توضیح در مورد سؤالات و گزینه های پرسشنامه، اختیاری بودن مشارکت در پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به نمونه ها یادآوری گردید و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار داده شد. پژوهشگر آن ها را تنها گذاشت تا آزادانه به سؤالات پاسخ دهند اما در صورت درخواست آن ها در کنارشان می ماند. در غیر اینصورت در مراحل تکمیل پرسش نامه به صورت مرتب به آن ها مراجعه می کرد تا مشکلات احتمالی آن ها را رفع نماید. پرسشنامه تکمیل شده در طی همان روز از واحد های مورد پژوهش جمع آوری شد. مدت زمان تقریبی تکمیل پرسشنامه توسط هر کدام از واحد های مورد پژوهش 5 دقیقه بود. جمع آوری داده ها به مدت یک ماه از 28 فروردین ماه تا 28 اردیبهشت ماه 1393 انجام گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
یافته های پژوهش بر حسب نوع متغیر ها، کمی و کیفی می باشند. بدین ترتیب که متغیر های سن و شاخص توده بدنی (وزن و قد) به صورت متغیر “کمی-پیوسته” و متغیر سال تحصیلی به صورت متغیر “کمی-گسسته” در نظر گرفته شدند. متغیر های جنس، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، محل سکونت از نوع “کیفی اسمی” و متوسط درآمد ماهیانه خانواده تحصیلات پدر و مادر از نوع “کیفی رتبه ای” می باشند. متغیر اصلی این پژوهش، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می باشد که جزء متغیرهای “کمی پیوسته” می باشد.
در ابزار سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، پاسخ به سؤالات بر اساس مقیاس لیکرت چهارگزینه ای (هرگز، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) می باشد که به ترتیب از 1 تا 4 نمره داده شد. بنابراین دامنه نمرات بین 208-52 بود.
جهت تجزیه و تحلیل، داده های جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. جهت انجام آزمون های استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص شد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا نه. سپس جداول توافقی تنظیم گردید و برای میانگین و انحراف معیار متغیر های اصلی و عوامل فردی – اجتماعی در صورت نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون های آماری t test و ANOVA و در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های نان پارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی یو استفاده شد. همچنین بین متغیر های اصلی و دموگرافیک با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی گردید. متغیر اصلی این پژوهش، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به عنوان متغیر وابسته و عوامل فردی – اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل مطرح بودند. سطح معنی داری در همه ی آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
ملاحظات اخلاقی:
کسب اجازه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته اخلاق جهت اجرای پژوهش
کسب اجازه از رؤسای محترم دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان
ارائه توضیحات لازم به دانشجویان جهت اختیاری بودن شرکت در مطالعه
معرفی پژوهشگر به صورت رسمی و کتبی به مسئولین محیط های پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
اختیاری بودن نمونه های پژوهش جهت شرکت در پژوهش
بیان این نکته که در صورت تمایل و درخواست مسئولین محیط های پژوهش و یا نمونه های مورد پژوهش، خلاصه ی نتایج این تحقیق در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
دادن اطیمنان به واحد های مورد پژوهش جهت محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و عدم ذکر نام و نام خانوادگی در پرسشنامه
تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش
فصل چهارم
فصل چهارم