سازمان ملل متحد و جغرافیای طبیعی

بخشعمدهبازرگانیایرانازاینتنگهمیگذرد.
تسلطبرتنگهیهرمزبرپرستیژجهانیایرانمیافزاید.
مهمتریندلیلاهمیتخلیجفارسوجودذخایرعظیمنفتوگازاست. خلیجفارسبیشاز 60% ذخایرعظیمنفتجهانراداراست. 17 میلیونبشکهنفتروزانه،حدودیکپنجمعرضهنفتدرجهانازطریقاینتنگهعبورمیکند.علاوهبرانتقالنفت،روزانه 2 میلیونبشکهمحصولاتشاملسوختوگازمایع (LNG)عبورمیکند. بزرگترینصادرکنندهگازمایع ( LNG ) درمنطقهکشورقطراستکهسالانهبیشاز 30 میلیونتنگازمایعازطریقاینتنگهصادرمیکند.
اگرچهبعضیازکشورهایمنطقهتلاشمیکنندمسیرهایمختلفیبرایصدورنفتوگازخودجایگزیننمایند،مانندکشورعربستانبوسیلهخطوطلولهمیتواندبخشیازنفتخودراازطریقدریایسرخصادرکندودرموردعراقنیزخطوطانتقالنفتآنازسوریهوترکیهبهاینکشورامکانصدوربخشیازتولیداتنفتیخودراازحوزههایخارجازخلیجفارسمیدهد. کشورعماننیزبهطورکاملازاتکاءبهخلیجفارسبینیازاست.اماراتمتحدهعربیدرصدداحداثخطلولهفجیره- حبشانبرایانتقالانرژیازمسیردریایعماناستتااتکایخودراازمسیرتنگههرمزکاهشدهند،بهطورمتوسطبیشاز 90 درصدصادراتنفتکشورهایمنطقه ( عربستانسعودی،عراق،اماراتمتحدهعربی،کویتوقطر) ازتنگههرمزصادرمیشود.
علاوهبرصادراتنفتوگازکشورهایمنطقه،تسهیلاتنظامیایالات متحده آمریکابهکشورهایمنطقهخلیجفارسازطریقاینتنگهانتقالمییابد. باتوجهبهاهمیتتنگههرمزونقشآندراقتصادجهانیچنانچهاینآبراهمسدودگردد،امنیتانرژیواقتصادجهانیبهمخاطرهمیافتد.(ایزد موسی:1392)
3-6سرزمینایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکاکشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشنگتن دی سی است. آمریکا سومین کشور پرجمعیت و چهارمین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع ترین کشور جهان شناخته می شود.نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده است. این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره سابقبریتانیاشکلگرفت.
کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه است. این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه ای از جزیره ها، ناحیه ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده اند.این کشور با نام های دیگری مانند ایالات متحده امریکا، (اِمریکا یا آمریکا) ایالات متحده، اتازونی و ینگه دنیا نیز خوانده می شود.
کشور آمریکا دارای زبان رسمی خاصی نیست ولی در عمل انگلیسی آمریکایی نقش زبان رسمی این کشور را دارد. مساحت کل آمریکا 9.826.630 کیلومتر مربع و جمعیت آن 307.660.000 (برآورد سال 2009) است. واحد پول این کشور نیز دلار آمریکاو پیش شماره تلفن آن 001 است.
ایالات متحده آمریکا عضو قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، عضو سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و عضو گروه هشت است. آمریکا همچنین از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد – که دارای حق وتو هستند – میباشد.
ایالاتمتحدهآمریکااز۵۰ ایالتویکمنطقهفدرالتشکیلشده و درقارهآمریکاقرار دارد. این کشورازشمالباکاناداوازجنوببامکزیکهمسایهاست. همچنینازطریقپایگاهدریاییگوانتانامو، مرزمشترکاندکیباکشور کوبادارد.
ایالاتمتحدهازطریقآلاسکادارای مرز آبی با کشور روسیهبوده و سومینکشورپرجمعیتجهاناست.ازلحاظنژادیوگوناگونیمردم،متنوع ترینکشورجهانمحسوبمی شود. ازنظروسعت،ایالاتمتحدهبعدازروسیه،کاناداوچین،چهارمینکشورپهناورجهاناست. و بهطورتقریبی،اینکشور،ششبرابرپهناورترازجمهوری اسلامی ایرانمی باشد.(http://www.hamshahrionline.ir/details/54364)
شکل 3-3: پرچم آمریکا
3-6-1 پرچم و نشان ملی ایالات آمریکا
پرچمآمریکاپرچمرسمیفدرالایالاتمتحدهآمریکااست. اینپرچماززمانطرحخوداولباردرسال ۱۷۷۵ تابهامروز ۲۶ مرتبهتغییروتحولپیداکردهتابهشکلفعلیخودرسیدهاست. اینپرچمامروزه ۱۳ باندسفیدوقرمزداردوپنجاهستاره. ۱۳ باندنشان ۱۳ مستعمره ایاستکهاولبارعلیهبریتانیاقیامنمودهومنجربهاستقلالآمریکاشدند. ۵۰ ستارهسفیدنشان ۵۰ ایالتیاستکهامروزهعضوایالاتمتحدهآمریکامی باشند. هریکاز ۵۰ ایالاتمتحدهخودبطورجداگانهپرچمرسمیایالتخودرانیزدارند.
شکل 3-4: نشان ملی آمریکا
3-6-2 نشان ایالات متحده آمریکا
نشانبزرگایالاتمتحدهآمریکانشانیستکهباآنمدارکواسنادرسمیاینکشورجنبهرسمیتپیدامی کند. ایننشاناولباردرسال ۱۷۸۲ بکاررفت. بررویایننشانعقابسرسفیدیدیدهمی شودکهدرچنگالهایسمتچپخود ۱۳ تیرودرچنگالهایسمتراستخودیکشاخهزیتونرانگاهداشتهاست. معناینشانباعبارتزیربیانگردیدهاست:” قویاًخواهانصلح،اماهموارهآمادهجنگ.”
جهتنگاهعقاببه طرفسمتراستخود (شاخهزیتون) استکهبهمعنایترجیحعقاببهصلحمی باشد. عقابدرمنقارپارچه ایرانگاهداشتهکهبرآنعبارتیلاتیننقشبستهاست. اینعبارتبمعنای “چندینیکیراخلقمی کنند ” استکهاشارهبهازبوجودآمدنایالاتمتحدهازچندینایالتبصورتیککشورواحدرادارد. سیزدهستارهبالایسرعقاببهشکلستارهداووداستوعددسیزدهدرایننشانحکایتازسیزدهایالتاولیهآمریکادرزمانانقلابآمریکابرعلیهاستعماربریتانیارادارد.
3-6-3 جمعیتایالاتمتحدهآمریکا
جمعیتاینکشوردرحدود ۳۰۴ میلیوننفربامیانگینسنی ۳۷ سالاست. امیدبهزندگیبرایزنان ۸۱ وبرایمردان ۷۵ سالاست. بخشزیادیازجمعیتاینکشوررامهاجرانتشکیلمی دهند. سفیدپوست ها 81 درصد،سیاه پوست ها ۱۳ درصد،آسیایی ها ۴ درصدوسرخپوستانیکدرصدازجمعیتاینکشورراتشکیلمی دهند. 51 درصدازمردمآنپروتستان، ۲۴ درصدکاتولیک،نزدیکبهدودرصدمورمون،نزدیکبهدودرصدیهودو 6/0درصدمسلمانهستند.(http://www.census.gov/popclock)
3-6-4 جغرافیای طبیعی
ایالات متحده آمریکا در نیمکره غربی زمین، و در شمال قاره آمریکا واقع است. این کشور از ۴۸ ایالت همجوار، و دو ایالت جدا از دیگران (شبه جزیره آلاسکا در شمال شرق قاره آمریکا و مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام) تشکیل شده است.
همچنین، در دو منطقه حوزه دریای کارائیب، و نیز بخش هایی از اقیانوس آرام، جزایر کوچک و پراکنده ای وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب می شوند، ولی به گونه ای خودگردان اداره می شوند (مانند پورتو ریکو) آلاسکا بزرگترین و رودآیلند کوچکترین ایالت در آمریکا می باشند.