زیر ساخت های بازاریابی

رد فرضیه
زیرساخت بازاریابی بر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد.
0.443
3.012
تایید فرضیه
آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد.
0.854
21.549
تایید فرضیه
تحلیل و درک بازار بر استراتژی های بازاریابی تاثیر دارد.
0.826
7.020
تایید فرضیه
زیرساخت بازاریابی بر تحلیل و درک بازار تاثیر دارد.
0.434
2.011
تایید فرضیه
بر اساس آزمون فرضیه اول رهبری شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی های بازاریابی دارد. نتایج نشان میدهد که ضریب تأثیر این دو متغیر برابر با 0.26 است و معناداری این ضریب مورد تأیید قرار گرفته است (2.628 T-value=). بنابراین میتوان نتیجه گرفت، هرچه به آیتم رهبری شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری شود، شرکت ها استراتژی های بازاریابی بهتری ارائه می دهند. در فرضیه دوم نشان داده شده است که رهبری شرکت های دانش بنیان بر تحلیل و درک بازار تاثیر ندارد. خروجی pls، ضریب مسیر 0.02 را نشان می دهد. از سوی دیگر معناداری این ضریب نیز مورد تأیید قرار نمی گیرد(0.091 T-value=). بیانگر این موضوع است که هر چه به عنصر رهبری توجه شود تاثیری بر تحلیل بازار نخواهد داشت.در فرضیه سوم نیز بیان شده است که رهبری شرکت های دانش بنیان بر زیر ساخت بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان میدهد که ضریب تأثیر این دو متغیر برابر با 0.82 است. از سوی دیگر معناداری این ضریب نیز مورد تأیید قرار گرفت (5.780T-value=). فرضیه چهارم به بررسی اثر تحلیل و درک بازار بر آمیخته بازاریابی پرداخت. این فرضیه رد شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تأثیر این دو متغیر برابر با 0.304 است. از سوی دیگر معناداری این ضریب مورد تأیید قرار نگرفت (0.845 T-value=). فرضیه پنجم به تاثیر استراتژی های بازاریابی بر آمیخته بازاریابی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که ضریب مسیر تاثیر این دو متغیر 0.336 می باشد و ضرایب معناداری آن 0.971 می باشد که از آنجایی که کمتر از 1.96 است بنابراین فرضیه فوق رد می شود. در فرضیه ششم نیز بیان شده است که زیر ساخت بازاریابی بر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد. با توجه به نتایج آزمون و ضریب مسیر 0.443 و ضرایب معناداری 3.012 این فرضیه تایید می شود به این معنا که زیر ساخت های بازاریابی که شامل شرکا، منابع، کارکنان و فعالیت های بازاریابی می باشند بر امیخته بازاریابی تاثیر می گذارند. در فرضیه هفتم بیان شده است که آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد و ضریب تاثیر این دو متغیر برابر با 0.854 است و معناداری این ضریب مورد تایید قرار گرفت(21.549 T-value=). در فرضیه هشتم تاثیر تحلیل و در بازار بر استراتژی های بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب تاثیر میان این دو متغیر 0.826 است و ضرایب معناداری این ضریب نیز مورد تایید قرار گرفته است(7.020T-value=). در فرضیه نهم بیان شده است که زیر ساخت بازاریابی بر تحلیل و درک بازار تاثیر دارد. ضریب تاثیر این دو متغیر0.434 و ضرایب معناداری آن 2.011 شده است بنابراین فرضیه فوق تایید می شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه
هر پژوهش علمی براساس هدف مشخصی انجام میشود. هدف محقق از پژوهش، یا بنیادی است که به گسترش حوزه معرفت علم میانجامد، یا کاربردی و عملی است که فرض از آن حل مساله و معضل یا ارتقاء سطح کیفیت یا کمیت است. بنابراین، محقق در پایان هر فعالیت پژوهشی، با توجه به آزمون فرضیات باید نتایج کار را ارائه نماید. نتایج یافتههای پژوهش، اساس پیشنهادات برای انجام پژوهشهای بعدی را شکل میدهد. بنابراین میتوان گفت یکی از مهمترین بخشهای پژوهش، که در واقع راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای کسب موفقیت است، ارائه نتایج درست و پشنهادات مناسب است (حافظ نیا، 1387) .
در این فصل، پس از بیان مختصری از مسئله، اهداف و روند اجرایی پژوهش حاضر، خلاصهای از نتایج پژوهش با توجه به داده ها و آزمونهای آماری ارائه میگردد، سپس پیشنهادات بر مبنای یافتههای پژوهش برای مدیران و پژوهشهای آینده ارائه میگردد.
5-2-مرور مختصر بر روند پژوهش