رگرسیون خطی چندگانه و مدل رگرسیون خطی

186/0
787/4
039/0
اهرم مالی شرکت یا آزمودنی ها
231/0-
533/5-
014/0
ضریب تشخیص تعدیل شده مدل رگرسیونی خطی اول
695/0
آماره ی آزمون فیشر (آنالیز آنوآ) برای تعیین میزان اعتبار یا روایی الگوی رگرسیون خطی گزاره ی اول پژوهش
سطح معناداری آماره ی آزمون فیشر
394/36
(025/0)
آماره ی آزمون دوربین واتسون
780/1
ضریب تعیین مدل گویای آن است که 5/69 درصد از تغییرات ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی توسط متغیرهای وارد شده در الگو تبیین می شود. در بررسی معنادار بودن کلی مدل، با توجه به این که سطح معنی داری آماره ی آزمون فیشر (آزمون اعتبار کلی مدل رگرسیونی برآورد شده) از عدد پنج درصد کوچکتر می باشد (025/0) با اطمینان 95 درصد معنادار بودن روایی کلی مدل تایید می شود. همچنین علاوه بر این، از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون مابین عدد 5/1 و 5/2 می باشد (780/1) لذا استقلال خطاهای باقیمانده‏ مدل رگرسیون خطی چندگانه گزاره ی پژوهشی دوم نیز تاییدمی‏شود. با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، ضریب تمرکز حقوق مالکانه (394/0) و سطح معنا داری آن برابر با (042/0) و کمتر از سطح خطای (05/0) است؛ در نتیجه می توان بیان کرد که درجه تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر مثبت و معنا داری دارد. از این رو فرضیه اصلی دوم در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود. در ارتباط با متغیرهای کنترلی نیز می توان گفت که با توجه به نتایج بدست آمده اندازه شرکت بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما اهرم مالی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر معکوس ومعنا داری دارد.
4-9. خلاصه فصل
در این فصل نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آن ها آورده شده است. در ابتدا آمار توصیفی آورده شده است. سپس به بررسی نرمال بودن متغیرها، بررسی همبستگی متغیرهای مستقل،روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها، آزمون همسانی واریانس و آزمون نرمال بودن خطاها پرداخته ایم. در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ذکر گردید. براساس نتایج به دست آمده، فرضیات تحقیق پذیرفته شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه
در فصل های قبل کلیات، موضوع، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روش های جمع آوری داده ها، روش شناسی تحقیق و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها تشریح گردید. این فصل به ارائه خلاصه ای از تحقیق و نتیجه گیری از آن اختصاص دارد. بدین منظور ابتدا خلاصه تحقیق و سپس نتایج آن بیان می شود. در پایان پیشنهادهایی براساس نتایج تحقیق و برای انجام پژوهش های آتی ارائه می شود.
5-2. خلاصه تحقیق