روش های آموزشی و عملکرد سازمان

– اعتبار سنجی (اعتمادسازی) کدگذاریها با کمک مصاحبه شوندگان و اعضاء کمیته پژوهش، روش کنترل اعضاء ( به نقل از میکات و مورهاوس، 1994: 146و147)
– جمعبندی، تحلیل و نتیجهگیری.
– ارائه راهکارهای پیشنهادی ودر صورت امکان ارئه الگو.

فصل چهارم

توصیف دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه:
امروزه حوزه تعلیم و تربیت بیش از هر عصر دیگری نیازمند دگرگونی در روش های تعلیم و تربیت به منظور پرورش نسلی سازنده، مستقل، آزاد و خداجوست، لازمه چنین تحولی، رهایی از قید و بند وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب و اقدام به یک تغییر علمی، مهارتی و نگرشی در مفاهیم، محتوا و روش های آموزشی و تربیتی است. ما باید بدانیم تربیت صحیح یعنی محو آن چه که به غلط انجام می دهیم و احیای آن چه که به درستی باید انجام میگیرد.
ما باید به آنجا برسیم که با سخن گفتن ، تربیت حاصل نمی شود و با نصیحت کردن رفتار تغییر نمی کند. با یاد دادن، یادگیری درونی نمی شود. با فهماندن ، فهمیدن به وجود نمی آید و با دینی کردن ، دینی شدن صورت نمی گیرد. در تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی و دانش آموزان ما باید یاد بگیرند که بدانند، یاد بگیرند که زندگی کنند و یاد بگیرند که با هم زندگی را تجربه نمایند(سازمان دانشآموزی. 1390)
حال این پرسش پیش می آید آیا نظام تعلیم و تربیت رسمی به تنهایی می توانند این مأموریت و رسالت عظیم را به سرانجام برسانند و دانش آموزان را به سوی اهداف بزرگ سوق دهد؟
در عصر حاضر با کاربرد یافتههای روانشناسان، جامعهشناسان، مسؤولین و دست اندرکاران تعلیم وتربیت به ویژه نظام آموزش و پرورش میکوشند بهترین عوامل وامکانات تربیتی را کشف کنند تا در کمترین مدت به اهداف مطلوب تربیتی نائل شوند و نوجوانان و جوانان عزیزمان را اشخاص واقعا مفید و بهره مند از زندگی سالم بار بیاورند. امروز مسجل گردیده است که تربیت غیرمستقیم(غیررسمی) موثرتر از تربیت مستقیم (رسمی) است و محیطها وعواملی که خود نوجوانان و جوانان انتخاب میکنند بیش از محیطها و عوامل تحمیلی دررفتارهایشان موثرند. به همین سبب یکی از ویژگیهای آموزش و پرورش جدید و پیشرفته به خصوص سازمان دانشآموزی توجه خاص به فعالیتهایی است که دانشآموزان در خارج از مدرسه و کلاس درس انجام میدهند.از جمله آرمانهای بلند سازمان دانشآموزی این بوده وهست که با تدوین سیاستهای فرهنگی و تربیتی و برنامهریزی دقیق وسنجیده وسیله ارتقاء خودباوری خودآگاهی، خودرهبری و دریک کلام، ارتقاء معرفت، اعتلاء فرهنگ و رشد شخصیت دانشآموزان را فراهم آورند. در این چشماندازچارچوب وسبک تازهای برای یادگیری فراهم میآید که رشد و شکوفایی آزادانه شخصیت نوجوانان و جوانان ازطریق مشارکت فعال در زندگی فرهنگی و اجتماعی تضمین و تامین میشود و دامنه تلاش وجهاد فرهنگی وسعت مییابد(همان).
بدین جهت تمامی دلسوزان و صاحب نظران و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی بر نیاز کار سازمان یافته و تشکیلاتی با نوجوانان و جوانان و فراهم کردن بستر تجربه عملی زندگی و فعالیت گروهی تأکید دارند و راه برون رفت سیستم آموزشی کشور از تربیت یک سویه موجود را، توجه به تشکل ها می دانند. در این راستا توجه به تشکیلات پیشتازان و فرزانگان و ادغام آنها در سازمان دانش آموزی ، نشانگر اهتمام جدی مسئولان و اولیاء امور به کار سازمان یافته و تشکیلاتی با نوجوانان به منظور آماده سازی آنان در جهت دست یابی به اهداف بزرگ دینی، اخلاقی و اجتماعی و با استفاده از پشتکار پایانناپذیر این قشر عظیم می باشد(راهنمای مربیان. 1389: 1)
4-2- خلاصهای از روند اجرای مصاحبهها
پس از انتخاب افراد به صورت هدفمند چارچوب پرسشها مصاحبه مشخص شد ویک هفته قبل از مصاحبه از طریق پست الکترونیکی ویا دورنگار به آدرس مصاحبهکنندگان ارسال شد تا در زمان مصاحبه آمادگی لازم را داشته باشند. در زمان اجرای مصاحبه برداشت کلی توسط مصاحبهگر به مصاحبهکننده باز خورد داده میشد تا آن را تایید یا تصحیح نماید در پایان مصاحبه برای بالا بردن اعتبار مصاحبه، مصاحبه با تاکید بر دادههای مهم به صورت تایپ شده درآورده میشد و به آدرس تعدادی از مصاحبهکنندگان ارسال شد تا آنها مطالب را خوانده ودر صورت لزوم تصحیح نمایند. در پایان این آمادگی توسط مصاحبهگر در مصاحبهکننده ایجاد میشد که در صورت نیاز ممکن است مجددا به وی مراجعه یا به صورت تلفنی تماس گرفته شود، این عمل در هنگام تایپ مصاحبهها واستخراج دادهها ازمتن مصاحبهها بارها اتفاق افتاد.
4-3- نمونه سئولات مصاحبه
باسمه تعالی
جناب آقای کارشناس/ رئیس سازمان دانش آموزی استان/شهرستان
باسلام،
از اینکه دعوت اینجانب را که در زمینه« نقد اهداف، ساختار و برنامه های سازمان دانش آموزی ایران» پژوهش می کنم برای مصاحبه پذیرفته اید کمال تشکر دارم. از آنجائیکه چنین پژوهشی در سطح کشور در نوع خود برای اولین بار انجام می گیرد، امیدوارم با همکاری جنابعالی که تجربه ارزنده ای در سازمان دانش آموزی دارید بتوانیم سهم اندکی در تعلیم و تربیت نسل آینده ایفا نماییم.
نمونه سئوالات مصاحبه برای اطلاع و آمادگی جنابعالی ارسال می گردد، در حین مصاحبه ممکن است سئوالات تغییر نماید و سئوالات دیگری مطرح گردد. ولی چهارچوب کلی، سئوالات مطرح شده می باشد.
به نظر شما هدف از تشکیل سازمان دانشآموزی چه بود؟
با توجه به گذشت حدود 12 سال از عمر سازمان دانش آموزی آیا این سازمان توانسته است به اهداف خود برسد؟ یا درمسیر رسیدن به اهداف حرکت نماید؟ با ذکر دلایل.
با توجه به عملکرد سازمان در سالیان گذشته آیا نیازی به تجدید نظر در اهداف، ساختار و برنامههای سازمان احساس می کنید؟چگونه؟
سازمان با ساختار اولیه شروع به کار کرد و در طول دوره فعالیت تا کنون تغیراتی نموده است. این تغییرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه تاثیری در روند عملکرد سازمان داشته است؟