روش حداقل مربعات معمولی و شرکت‌های پذیرفته شده

1-7-1. متغیرهای مستقل: متغیرهای مستقل در این تحقیق، نوع حقوق مالکانه و تمرکز حقوق مالکانه می باشد که نوع حقوق مالکانه خود شامل سه حقوق مالکانه نهادی، شرکتی و مدیریتی است. تعریف عملیاتی متغیرها در فصل سوم بیان می شود.
1-7-2. متغیر وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی می باشد.تعریف عملیاتی متغیردر فصل سوم بیان می شود.
1-7-3. متغیرهای کنترلی: متغیرهای کنترلی در این تحقیق،اندازه شرکت و اهرم می باشد. تعریف عملیاتی متغیرها در فصل سوم بیان می شود.
1-8. قلمرو تحقیق: در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.
1-8-1. قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق،شامل بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی می باشد.
1-8-2. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8-3. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.
1-9. روش اجرای تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک تحقیق توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. علاوه بر این، در حوزه مطالعات پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) قرار می گیرد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت ها است.در این تحقیق، به منظور آزمون فرضیه های آماری و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. تحلیل آماری داده ها نیز به کمک نرم افزارهای Stata نسخه 12و SPSSنسخه 22، انجام می شود. در انجام این پژوهش، از روش های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی متعددی استفاده شده که در رابطه با کلیه موارد فوق در فصل سوم به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1-10. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی است که می تواند مورد استفاده گروه زیادی از استفاده کنندگان از اطلاعات
حسابداری جهت ارزیابی تاثیر ساختار حقوق مالکانه شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع، به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
1-11. تعاریف واژه های کلیدی
راهبری شرکتی: اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare”برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل هایی نظیر راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است.. تعاریف ارائه شده برای راهبری شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن”تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرش ها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد (حساس یگانه، 1384).
حقوق مالکانه نهادی: درصدی از سهام یک شرکت سهامی است که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکت های دولتی می باشد (محمدی و همکاران، 1389).
حقوق مالکانه شرکتی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه می باشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است، بجز آن ها که در مورد قبل بیان شد(همان).
حقوق مالکانه مدیریتی: آن میزان از حقوق مالکانه که در اختیار افراد هئیت مدیره و مدیران است(همان).
تمرکز حقوق مالکانه: تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف(همان).
حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی: حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، به تغییرات مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریان های نقدی اشاره دارد(سیت هیپونپانچ، 2013).
اندازه شرکت یا آزمودنی:به طور کلی منظور از اندازه شرکت عبارت است از حجم و میزان فعالیت یک شرکت. بنابراین نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار، مورد استفاده قرار گیرد، تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نماید. لذا مسئله مهم درتشریح اندازه شرکت، مقیاس و ملاک سنجش اندازه شرکت می باشد(احمد پور و سلیمی، 1386).
اهرم مالی آزمودنی:به حد و اندازه ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تامین مالی نموده است، دلالت دارد. به عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام ها در شرکت است (عبده تبریزی و حنیفی، 1386).
1-12. خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره ساختار حقوق مالکانه شرکت و بیان این مطلب که ساختار حقوق مالکانه چگونه بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر می گذارد، مطرح و توضیح داده شده است. در ادامه، موضوع تحقیق، دلایل اهمیت و اهداف اساسی تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق، متدولوژی تحقیق، استفاده کنندگان و تعاریف برخی واژه های کلیدی در تحقیق، تشریح و ارائه گردید.