روشهای آماری مورد استفاده و استان مازندران

با توجه به اینکه از آمارهای اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران و اداتره کل پزشکی قانونی استان مازندران استفاده شده بنابراین نمونه گیری نداشتم.
3-4- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانهای
1) اسناد موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان مازندران.
2) اسناد موجود در اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران.
3-5- پایایی و روایی ابزار
از آنجاییکه ابزار جمعآوری آمار و اطلاعات مبتنی بر مستندات تایید شده موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران و اداره کل پزشکی قانونی میباشد که نیاز به سنجش پایایی و روایی ابزار نبوده است.
3-6- روشهای آماری مورد استفاده
از شاخصهای آماری استفاده شده است.
میانگین، میانه، نما، انحراف از معیار
استفاده از نمودارهای دایرهای، ستونی، پراکنش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه:
برای واکاوی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران، نیاز به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور است. از همین روی نخست به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور پرداخته و پس از آن تلفات تصادفات جادهای (برونشهری و روستایی) کشور و سپس سهم راههای برونشهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جادهای مورد بررسی قرار گرفته است.
4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور
روند رو به رشد سوانح رانندگی و تلفات تصادفات کشور که از اوایل دهه 1370 آغاز شد، ادامه یافت تا اینکه در اواخر سال 1382 میزان تلفات تصادفات رانندگی کشور به 28 هزار در سال رسید. مقایسه‏ تصادف‏ات رانندگی ایران و سایر کشورها نشان می‏ دهد که در سال های 1375-1373بر عکس بسیاری از کشورها، تصادفات رانندگی ایران 55 درصد رشد داشته است، همچنین شاخص مربوط به تعداد قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص‏ مشابه در کشورهای دیگر است.
با توجه به آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از سال 1373 تا سال 1384 آمار تلفات سوانح رانندگی رشد متوسط سالیانه 9.3 درصد داشته است در حالی که این آمار از سال 1383 تا پایان سال 1392 کاهش متوسط سالیانه 5 درصد داشته است. بنابراین روند تلفات جاده ای در کشور رو به کاهش است .
نمودار4-1- روند ایمنی در چند سال گذشته کشور
نمودار4-2- روند شاخص تلفات رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه
نمودار4-3- روند شاخص تلفات رانندگی به 100 هزار نفر جمعیت کشور
نمودار4-4- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور
4-1-2- تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور