روان رنجورخویی و کارشناسی ارشد

* پاسخ سؤالات بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت و به صورت هرگز=1، به ندرت=2، گاهی=3، اغلب=4 و همیشه=5 امتیاز گذاری شدند. مجموع امتیازات در واقع نمره ی کلی متغیر سبک رهبری مدیران را نشان می دهد.
ب) شخصیت
شخصیت شامل صفات درونگرایی، برونگرایی، با ثباتی و بیثباتی است که با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنک، بر روی دو محور درونگرایی ـ برونگرایی و ثبات ـ بیثباتی اندازهگیری خواهد شد که نمره کسب شده از این پرسشنامه، نمایانگر شدت قوت و ضعف ویژگیهای فوق میباشد.
درونگرا: افرادی تحریکپذیر، کم حرف و گوشهگیر که تحت تأثیر سیستم عصبی مرکزی قرار دارند، رشد بدنی آنها افقی بوده است. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح درونگرایی بین 1 تا 24 می باشد.
برونگرا: افرادی که استعداد تحریکپذیری کمی دارند، حساسیت آنها در برابر محرکها زیاد نیست، دمدمی مزاج بوده و رشد بدنی آنها افقی بوده است. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح برونگرایی بین 1 تا 24 می باشد.
بی ثبات: افراد بیثبات معمولاً خود را شکست خورده و بدون مقبولیت میدانند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح بی ثباتی (روان رنجورخویی) بین 1 تا 24 می باشد.
باثبات: افراد باثبات دارای اعتماد به نفس و مردم دوست هستند، خویشتن را با ارزش و مفید تلقی میکنند میدانند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح ثبات بین 1 تا 24 می باشد.
ج) متغیرهای دموگرافیک:
جنسیت: نوع جنسیت آزمودنیها برحسب زن و مرد که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال بسته بدست میآید.
سن: سن آزمودنیها برحسب سال و مطابق با اعلام آنها که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال باز بدست میآید.
سابقه مدیریتی: سابقه مدیریتی آزمودنیها برحسب سال و مطابق با اعلام آنها که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال باز بدست میآید.
میزان تحصیلات: میزان تحصیلات آزمودنیها برحسب کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال بسته بدست میآید.
رشته تحصیلی: رشته تحصیلی آزمودنیها که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال بسته بدست میآید.
گرایش تحصیلی: گرایش تحصیلی آزمودنیها که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال بسته بدست میآید.
تعداد دورههای آموزشی مدیریت: تعداد دورههای آموزشی مدیریتی که آزمودنیها گذراندهاند، که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال بسته بدست میآید.
تعداد پرسنل تحت مدیریت: تعداد پرسنل تحت مدیریت آزمودنیها که به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی، به صورت سئوال باز بدست میآید.
ابزار اندازهگیری متغیرهای تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، بهترین ابزار جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه است تا نگرشها و عقاید رؤسا و معاونین دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی را راجع به سبک رهبری و شخصیت، جمع آوری نماید که بدین منظور از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده میشود:
پرسشنامه رهبری چند عاملیMLQ (باس،2006): پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ توسط باس (2000) تدوین شده است. این پرسشنامه که در طول بیش از 20 سال، باس و همکارانش بارها نسبت به ارائه نسخه های اصلاح شده آن اقدام کرده اند امروزه تحت عنوان MLQ-5X معروف است. این پرسشنامه به منظور توسعه دامنه گستردهای از رفتارهای رهبری، چندین جنبه از رهبری تحولگرا و عملگرا را در قالب یک ابزار استاندارد برای اندازهگیری سبک رهبری گرد هم آورده است. در این نسخه، تئوری رهبری فراگیر، نه عامل رهبری شامل پنج عامل ویژه رهبری تحولگرا ، سه عامل ویژه رهبری عملگرا و یک عامل ویژه عدم رهبری را ارائه میدهد(باس و آولیو، 2004).
پرسشنامه شخصیت آیزنک (GEPQ) : پرسشنامه شخصیت آیزنک، توسط آیزنک در سال 1975 تدوین شد، این پرسشنامه برای افراد بزرگسال است و شامل 57 سؤال بصورت آری و خیر میباشد، که صفات شخصیتی افراد را بر روی دو محور درونگرایی ـ برونگرایی و ثبات ـ بیثباتی، اندازهگیری میکند. جهت استاندارد کردن این پرسشنامه که برای فعالیتهای تجربی و کلنیکی، تهیه شده است، تعداد بیش از 1200 نفر زن و مرد، کودک، افراد بالغ، افراد بهنجار، عصبی، بیمار روانی و بزهکار و 2000 زوج دوقلو و همچنین تعداد زیادی افراد از افراد بالغ و کودک تحت پوشش و سؤال قرار گرفتهاند . این پرسشنامه در سال 1382 بر روی افراد یزرگسال در تهران توسط رحیمینژاد استادیار روانشناسی دانشگاه تهران، استاندارد شده است.
پرسشنامه اطلاعات فردی: پرسشنامه اطلاعات فردی به جهت شناخت اعضای جامعه تحقیق، توسط محقق آماده شده است. از طریق این پرسشنامه، دادههای مربوط به جنسیت، سن، سمت مدیریتی، سابقه مدیریت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و گرایش تحصیلی آزمودنیها جمعآوری می شود. اطلاعات این پرسشنامه ضمیمه پرسشنامههای مذکور در بالاست.
اجزاء اصلی پرسشنامههای فوق عبارتند از:
الف) نامه همراه: در این نامه هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آنها جهت محرمانه ماندن اطلاعات تهیه شده است.
ب) دستورالعمل: در ابتدای پرسشنامهها نحوه پاسخ دادن به سوالات قید شده است.