روانشناسی اجتماعی

رابینز، وبستر(1385). عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه مهدی داودی، چاپ اول، نشر توسعه.
ربانی، رسول و صفائی نژاد، فتحیان (1384)،” فاصله نسلی با تأکید بر وضعیّت دینداری و ارزشهای اجتماعی مطالعهی موردی: شهر دهدشت در سال 1382″، مجلهی پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد نوزدهم، شمارهی 2، صفحات: 40 – 21.
رجبلو، علی؛ اصغری، سارا. جهانیشدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران، مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، سال 8، شماره 2: 1389. 92-73.
رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود و میرزایی چهارراهی، مرتضی (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان»، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره ی اول، صفحه ی 134-117.
رفیع پور، فرامرز (1380). کندوکاو و پنداشتهها. چاپ یازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
رﻳﺘﺰر، ﺟﺮج (1386). ﻧﻈﺮﻳـﻪﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﻲ در دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ، ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺤـﺴﻦ‬ ‫ﺛلاﺛﻲ؛ ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺗﻬﺮان: نشر ﻋﻠﻤﻲ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ریتزر، جرج(1389) ، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، علمی و فرهنگی.
زادهمحمدی، علی و احمدآبادی، زهره (1388). «بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان: راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحهی 485-467.
زارع شاه آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه (1391).«بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد»، فصلنامه ی علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره ی 45، صفحه ی 364-339.
ساروخانی، باقر (1377). روش های تحقیق در علوم اجتماعی(جلد دوم) بینش ها و فنون، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساروخانی،باقر) 1383(، اندیشه‏های بنیادین علم ارتباطات، تهران، خجسته، چاپ اول
سایت تابناک در تاریخ 19 مرداد 1393، قابل دسترس در:
http://www.tabnak.ir/fa/news/423952 .[1393/05/20].
سایت تحلیلی خبری عصر ایران در تاریخ 21 مرداد 1388، قابل دسترس در:
http://www.asriran.com/fa/news/80837/.[1393/05/20].
سایت خبری، تحلیلی هرمزگان نیوز در تاریخ 19 مرداد 1393، قابل دسترس در:
http://www.hormozgannews.com/Pages/News-7395.html .[1393/05/20].
ستوده، هدایتالله(1378). روانشناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
ستوده، هدایت الله(1384).آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور،تهران، چ شانزدهم، ش، ص130.
سخاوت،جعفر (1381).«بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان استان لرستان»، مجله انجمن جامعهشناسی ایران، شماره 2 ، دوره 14، صفحهی 76-55.
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و بازرگان، عباس (1387). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه، چاپ پانزدهم.
سفیری، خدیجه و صادقی؛ مریم (1388).«مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه جامعهشناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 34، شماره 2، صفحهی 34-1.
سلیمانینیا، لیلا؛ جزایری، علیرضا و محمدخانی، پروانه (1384). /ننقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پر خطر نوجوانان»، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 102، صفحهی 90-75.
سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز (1386). نظریههای ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.