روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی

مطالعه ظرفیت و پتانسیل جغرافیایی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با استفاده از منابع داخلی و خارجی
1-7-2 مشاهده،مطالعه، فیش برداری ونمونه برداری از پایان نامه های دانشگاههای تهران، آزاد اسلامی رشت و پیام نور استان گیلان
1-8 محدودیتهای تحقیق
نبود منابع تحقیقاتی گسترده، به روز و متنوع و بیش از آن عدم امکان دسترسی به محققینی که در خصوص امنیت ملی تحقیقات ارزنده ای داشته اند از جمله موانع تحقیق حاضر است. عدم دسترسی کافی به اطلاعات و مسائل مربوط به امنیت ملی کشورها و عدم انتشار اخبار موثق در طی سالیان از دیگر موانع تحقیق می باشد.
1-9 سازماندهی تحقیق
برای تشریح و توضیح همه جانبه «تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه پیش رو در 5 فصل تدوین شده است. در فصل اول کلیات تحقیق ( مقدمه، بیان مساله، سوالتحقیق، فرضیههایتحقیق، ضرورتتحقیق، اهمیتتحقیق، جنبهجدیدبودنونوآوریدرتحقیق، روششناسیتحقیق، محدودیتهایتحقیق و سازماندهیتحقیق) بیان شده است. در فصل دوم، ( مبانی نظری تحقیق )ضمن بیان دیدگاههایمهمژئوپلیتیک که موقعیتایراندرآنهااهمیتزیادیدارد، با مطالعه و بررسی مقالات و کتب مربوط به بحث حاضر،دیدگاهها و نظریات مختلف تحت عنوان پیشینه تحقیق بیان گردید. و ضمن تشریح مفاهیم بکار رفته در متن پایان نامه، در خصوص روش ماتریس تحلیل نیز توضیحاتی ارائه گردید. در فصل سوم به بررسی جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شد. در فصل چهارم (یافته های تحقیق) با استفاده از فرضیه های تحقیق به ارزیابی مباحث مطرح شده پرداخته شده است. در فصل پنجم به آزمون فرضیات، جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق پرداخته شد، و در نهایت به ارائه راهکارها و پیشنهادات در حیطه موضوع پایان نامه اشاره شده است.

فصل دوم
(مبانی نظری تحقیق)
مقدمه
با بررسی های به عمل آمده مشاهده گردید که برخی از تحلیلگران و اندیشمندان در لابلای مقالات و نوشته های خود در خصوص موضوع مورد پژوهش حاضر، مطالبی را بیان داشته اند. لازم به ذکراست هر یک از نویسندگان در کتابها یا مقالات خود تلاش کرده اند از زوایای مختلف به رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و چالش های موجود در این راستا بپردازند و عمدتا از طریق بهره گیری از تئوریهای مختلفی که در عرصه روابط بین الملل وجود دارند، فرضیات خود را به محک آزمون قراردهند. در این قسمت ضمن بیان دیدگاههایمهمژئوپلیتیک که موقعیتایراندرآنهااهمیتزیادیدارد،بهبررسی برخی از کتابها و مقالات و تشریح مفاهیم بکار رفته در متن پایان نامه، ( برایتبیینهرچهبیشترموضوعموردبحث )پرداخته شده و در خصوص روش ماتریس تحلیل نیز توضیحاتی ارائه گردید.
2-1 دیدگاه های مهم ژئوپلیتیک
در اینجا نظریه های سه تن از مشاهیر حوزه ژئوپلیتیک، آلفرد ماهان، هالفورد مکیندر و نیکلاس اسپایکمن، را به دلیل اینکه در هر سه نظریه، ایران به عنوان یکی از مناطق حساس مطرح شده و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در آنها اهمیت زیادی دارد تبیین می گردد.
2-1-1 آلفرد تایر ماهان و نظریه قدرت دریایی :
نظریهقدرت دریایی توسط آدمیرالآلفردتایرماهانآمریکاییمطرح گردیده ودرمباحثژئوپولیتیکحائزاهمیتاست،آلفردتایرماهان (فارغالتحصیلآکادمیدریاییامریکا،چهلسالازعمرخودرادرنیرویدریاییاینکشورگذرانیدهوازسال 1886 تا 1906 کهدرجهدریاسالاری (آدمیرال) بازنشستهشد،مسئولیتدانشگاهجنگنیرویدریاییایالاتمتحدهرابهعهدهداشت.) و پیشازهرفرددیگربهتئوریقدرتدریاییواستراتژیآناهمیتدادودرخطمشینیرویدریاییآمریکاتغییراتمهمیایجادکردوبرتفکراتدریاییفرانسه،ایتالیا،روسیه،ژاپنودیگرکشورهاینسبتاًپرقدرتتاثیرنهاد.اینافسرنیرویدریاییآمریکا «نیرویدریاییرابهعنوانکلیدقدرتجهانی»موردتاکیدقراردادهاست. بهنظرآلفردماهان «دریاهایجهانبیشازآنکهسرزمینهایجهانراازهمجداکنندآنهارابهپیوندمیدهندبنابراینتشکیلامپراتوریهایماورایبحارداده ودفاعازآنهابهقدرتتسلطبردریابستگیدارد(نورائی،شفائی،1385: ص117).وی بطور کلی بر این عقیده است که شرط اصلی برای اتحاد یک قدرت جهانی کنترل بر دریاهاست. به عبارت دیگر، نظارت بر دریاها، اولین اقدام در راه کسب قدرت برتر جهانی است. به نظر وی در نزاع بین قدرتها، نیروهایی که در موقعیت دریایی قرار دارند از امکانات بیشتری برای در دست گرفتن ابتکار عمل برخوردار هستند و بهترین کشور را در این مورد فرانسه می دانست.
ماهان در اواخر قرن نوزدهم، به جغرافیای سیاسی آسیا توجه ویژه ای نمود. وی استراتژی روسیه را در آسیای جنوبی، ورود به سواحل اقیانوس هند از طریق افغانستان و ایران می دانست و در خاور دور، این استراتژی را تلاش روسها در یورش به سوی جنوب از طریق منچوری و چین برای رسیدن به اقیانوس آرام توصیف کرد.به نظر ماهان مرکز روسیه قابل تصرف نیست؛ با توجه به این مسئله، وی مفهوم هارتلند مکیندر را پیشگویی کرده بود و اعتقاد داشت که باید مسیرهای گسترش طلبی روسیه سد گردد. این استراتژی شباهت بسیار زیادی به استراتژی کانتین منت دارد که از اواخر دهه 1940 توسط ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد.
2-1-1-1 عوامل موثر بر قدرت دریایی از نظر آلفرد تایر ماهان :
براساستجزیهوتحلیلقدرتدریاییبریتانیاوتاریخدریاییجهان،ماهانتوانستششعاملراکهقدرتدریایی،تاحدزیادیبهآنهابستگیدارد،تشخیصدهد. اینعواملعبارتنداز:
موقعیتجغرافیایی: اگرکشوریازموقعیتدریاییمناسبیبرخوردارباشدواینامرباکنترلاستراتژیکآبراههایمهموپایگاههاییکهدشمنممکناستازآنهابرایمحاصرهوتهدیداستفادهکندهمراهباشد،مناسبتراست.
ویژگیهایطبیعی: هدفازویژگیهایطبیعی،وضعیتساحلومشخصاتفیزیکیاناست. اگرکشوریدارایطولساحلیزیادیباشدولیبهعلتنامساعدبودنساحلنتواندبهایجادبنادر،لنگرگاههاوتاسیساتدفاعساحلیاقدامکندچگونهمیتوانددارایارتباطاتدریاییمناسبیباشد؟بنادرولنگرگاهایزیاددرعمقکشور،باعثقدرتدریاییوکسبثروتاست. اگرتاسیساتبندریازقابلیتدفاعیخوبیبرخوردارنباشدآسیبپذیریآنهااجتنابناپذیراست.
طولساحلووسعتقلمرو: منظورماهانازوسعتقلمرو،طولخطوطساحلییککشوروقابلیتدفاعسواحلاستواینکهاساسابهمنظوریکپدافندعامل،اقداماتیانجامگرفتهاستیاخیر؟دراینمیانمعابرنفوذیوتکیهگاهایآبیازمهمترینعواملیهستندکهبایدتوجهشوند.
جمعیت: میزانجمعیتیککشوریکعاملمهموقابلملاحظهاست،زیراتواناییایجادیکنیرویدریاییوتامینافرادموردنیازبرآن،بهمیزانجمعیتآنکشوربستگیدارد. تنهابرخیازکشورهاقادرندپایگاهایماوراءبحارراکهنیروینسبتابزرگیازنظامیانومدیرانراتقاضامیکند،نگهداریوحمایتکنندوبهعنوانیکقدرتدریاییمطرحباشند.
خصوصیاتملی: اگرمردمیککشورعلیرغمداشتنیکموقعیتدریاییعلاقهمندبهدریانوردیوبازرگانیبامللدیگرنباشند،قدرتبزرگدریاییایجادنمیشود. بهنظرماهانتجارتعم،گستردهومسالمتآمیز،اولینضرورتبرایگسترشقدرتدریاییاست.
خطمشیحکومتورهبرانسیاسی: خطمشیسیاسیدولتدربهرهبرداریازمنابعانسانیوطبیعی،تنهابهوسیلهیکحکومتآیندهنگرودارایخطومشاءاجراییمتحورانهمیتواندازقوهبهفعلدرآید(عزتی، 1382: صص 57- 58).