رهبری تحولگرا و تفویض اختیار

رهبری تحولگرا
نفوذ کمالگرایانه (اسنادی)
رهبر مورد احترام و اعتماد پیروان است و چشمانداز و حس مأموریت را در پیروان القاء میکند و آنها مایل به تقلید از او هستند.
نفوذ کمالگرایانه (رفتاری)
رهبر برای پیروان به خاطر اقدامات و کردارهای شخصی، الگو تلقی میشود.
روحیه ایجاد انگیزه
رهبر خوشبینی و اشتیاق را در پیروان افزایش میدهد و با نمونهها و استعارههای جذاب با آنها رابطه برقرار میکند.
ترغیب به تلاش فکری
رهبر استفاده از تکنیکهای جدید حل مسئله، نگاه جدید به مشکلات و استفاده از هوش و خلاقیت را ترغیب و تشویق میکند.
توجه به
تفاوتهای فردی
رهبر به پیروان به صورت فردی توجه و هر احساس را مهم و ارزشمند تلقی میکند و در جهت توسعه شخصی هر فرد از طریق آموزش و تفویض اختیار، تلاش میکند.
رهبری عملگرا
پاداش اقتضایی
رهبر لیستی از انتظاراتش (مجموعه اهداف و دستورالعملها) و پاداشهای مربوط به برآورده کردن آنها (افزایش دستمزد، پرداختهای اضافی، ترفیع و …) تنظیم و به پیروان ارائه میکند.
مدیریت مبتنی بر استثنائات
(فعال – منفعل)
رهبر عملکرد پیروان را کنترل و اقدامات اصلاحی را در زمان کشف خطا اتخاذ میکند (فعال) یا فقط در زمانی که استانداردها انجام نشده ونتایج نامطلوب بدست آمده اصلاحات را انجام میدهد (منفعل).
عدم مداخله (بدون رهبری)
کنارهگیری از مسئولیت، تردید، بیمیلی جهت رویارویی با مشکلات و رهاسازی امور از جمله رفتارهای رهبر است.
مدل کامل رهبری
پیش از تکامل نظریههای جدید رهبری، تئوریها و پژوهشهای رهبری بر مفاهیم دوگانهای همچون: استبدادی در برابر دموکراتیک، هدایتگرا در برابر مشارکتگرا، وظیفه مدار در برابر رابطه مدار یا ساختارگرا در برابر ملاحظهگرا متمرکز بودند (باس، 1990). باس و همکارانش اقدام به تدوین مدل کامل رهبری کردند. مطابق با تصویر آنها از مدل کامل رهبری، این مدل چنین میگوید که هر رهبری مکرراً مقداری از رفتارهای رهبری تحولگرا، عملگرا و نیز رهبری عدم مداخله را از خود بروز میدهد. بهرحال نیمرخ رهبری هر فردی مستلزم کم و بیش یکی از رفتارهای رهبری است. اگرچه کوشش برای ارائه یک تئوری جامع از رهبری هنوز ادامه دارد، آنتوناکیس و هاوس (2002) چنین میگویندکه مدل کامل رهبری باس بسیار مؤفق است چرا که:
بطور بیسابقهای در ادبیات رهبری و مدیریت مورد پذیرش قرار گرفته است.
بواسطه پژوهشهای زیادی مورد حمایت قرار گرفته است.