رفتار مصرف کننده و بازاریابی ورزشی

شناسهی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیهی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص276). که در پرسشنامه سوالات 27الی31 مربوط به شناسهی تیم میباشد.
1-7-1) اشتیاق هوادار
اشتیاق هوادار، به میزان وابستگی، انگیزش و درگیری فرد با یک رشته ورزشی بخصوص اشاره دارد(مینگهان، 2001، 276). که در پرسشنامه سوالات 32الی35 مربوط به اشتیاق هوادار میباشد.
2-7-1) تعلق به تیم ورزشی
تعلق عبارت است از ارتباط یا وابستگی احساسی فرد به یک رویداد یا تیم ورزشی(مادریگال، 2000، ص16). که در پرسشنامه سوالات 23الی26 مربوط به متغیر تعلق میباشد.
3-7-1) مشارکت هوادار
به حضور هواداران که به حمایتهای مادی و معنوی از تیم میپردازند مشارکت هوادار گفته میشود(ولفر، کاپیتان و انادئو، 2008، ص). که سوالات 36الی38 مربوط به مشارکت هوادار میباشد.
3-7-1) وجهه و اعتبار
عبارت است از اینکه یک محیطی که در آن هوادار بتواند احساس غرور و افتخار کند و از بودن در کنار تیم احساس بزرگ بودن داشته باشد(گوینر و اسوانسون، 2003، ص5). که در پرسشنامه سوالات 7الی10 مربوط به وجهه و اعتبار میباشد.
3-7-1) مشارکت در ورزش
به میزان درگیری یک فرد که در زندگی خود به ورزش اختصاص میدهد گفته میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص6). که در پرسشنامه سوالات 11الی14 مربوط به متغیر مشارکت در ورزش میباشد.
3-7-1)حامیگری
یکی از شیوههای سرمایهگذاری در ورزش است در سایهی آن رویدادهای سازماندهی شده مورد حمایت قرار میگیرد حامیگری یکی از محورهای بازاریابی است(حمیدی،1384،ص54). در تحقیق حاضر حامیان مالی تیم تراکتورسازی (شرکت تراکتورسازی تبریز، شرکت مخابرات ایران، مجتمع اداری-تجاری-تفریحی آیسان تبریز، موسسه مالی و اعتباری کوثر) مورد بررسی قرار میگیرد.
3-7-1) حمایت حامیان مالی
به میزان تعهد افراد نسبت به حامیان مالی گفته میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص8). در پرسشنامه سوالات 15الی18 مربوط به متغیر حمایت حامیان مالی میباشد.
3-7-1) رضایت حامیان مالی
ارزیابی پس از مصرف که به موجب آن هواداران “یک سطح لذت بخش از اجرای مربوط به مصرف را” تجربه میکنند(گوینر و اسوانسون، 2003، ص9). در پرسشنامه سوالات 19الی22 مربوط به متغیر رضایت حامیان مالی میباشد.
3-7-1) نگرش نسبت حامیان مالی
به میزان احساساتی که فرد نسبت به حامیان مالی دارد.(صمدی، 1386، ص141). در پرسشنامه سوالات 39الی41 مربوط به متغیر نگرش نسبت به حامیان مالی میباشد.
3-7-1) میزان شناخت حامیان مالی
به توانایی تشخیص صحیح حامیان مالی گفته میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص8). که در پرسشنامه سوالی برای شناخت صحیح و همچنین تعداد حامیان مالی تیم تراکتور سازی آورده شده است.
8-1) استفاده کنند گان از نتایج تحقیق
میتوان بیان کرد که این تحقیق با توجه به اهدافی که دنبال میکند، در حوزه بازاریابی ورزشی و رفتار مصرف کننده در رابطه با حامیان باشگاههای ورزشی قرار دارد؛ چراکه این تحقیق به بررسی چگونگی پاسخگویی هواداران ورزش به برنامههای حامیگری می پردازد.
در نتیجه، شرکتهای فعال در صنعت حامیگری میتوانند با استفاده از نتایج این تحقیق اثربخشی برنامههای حامیگری خود را ارزیابی کنند.