رفتار شهروندی سازمانی

سازمان باید جوی را پیاده کرده که در آن بین افراد و گروهها همدلی و تناسب وجود داشته باشد. و همچنین از راهکارهای سازمانی که در آن ساختار، فرآیندها و شیوه مدیریت به اجرا در آمدن اشتراک دانش را تسهیل میکند، استفاده نماید.
به جهت قوی تر کردن فرهنگ احترام سازمان میتواند با استفاده از فرمهای نظرسنجی پرسنل، صندوق پیشنهادات و انتقادات و استفاده از طرحهای توجیهی، ضمن درک و شناخت کارکنان از خواستهها و نیازهای آنان، علایقشان در تصمیمگیریها را مد نظر قرار دهد.
سازمان باید مفاهیمی همچون، قانون، اخلاقیات و انتطارات بشردوستانه را به روشنی مشخص کرده و در بین کارمندان و گروههای کاری تعمیم داده و به هریک از اعضاء گروه این اجازه را بدهند که در چارچوب قوانین و مقررات بر فعالیتها، تصمیمات، سیاستها، رویهها یا اهداف سازمان اثر گذارند.
5-5)پیشنهاداتی برای محققین آینده
به منظور جمعآوری اطلاعات واقعیتر و در نتیجه تحلیل کاملتر بهتر است که از ابزار پرسشنامه باز هم استفاده شود.
پیشنهاد میشود که از روش نمونهگیری احتمالی استفاده شود تا قدرت تعمیمپذیری ارتقا یابد.
بهتر است تحقیقات آتی در سایر بیمهها و همچنین بانکها انجام شود و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.
5-6)محدودیتهای تحقیق
در این تحقیق فقط از پرسشنامه استفاده شده در صورتی که از ابزار گردآوری دیگر نیز میتوان استفاده نمود.
برای نمونهگیری این تحقیق از روش غیراحتمالی در دسترس استفاده شد.
جامعه آماری این تحقیق تنها شعبه تامین اجتماعی بوده است.
در این تحقیق رابطه بین متغیر عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی بصورت جداگانه سنجیده نشده است.
منابع
آذر، عادل و مومنی، 1383، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، جلد دوم
ابراهیمی بجدنی، مریم،1391، فرهنگ سازمانی ، مجله تدبیر، شماره 45، دوره3، صص 31-13
ابیلی، خدایار و همکاران، 1388، رفتار شهروندی سازمانی: ویژگیها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها، مجله مدیریت(انجمن مدیریت ایران)، شماره 2، صص 115-109
احمدی، عبادا..؛ سترگ، طاهره،1388، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و اثربخشی سازمانی در مدارس راهنمایی شهرستان مرودشت، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 4، ص ص 53-33
اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم، 1387، رفتار شهروندی سازمانی ،ماهنامه تدبیر، 1386، شماره 187، صص 58-59
اسلامی،حمید، 1387، رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 215، صص 33-24
پورعزت، علی اصغر؛ قلیپور، آرین،1391،بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان، فراسوی مدیریت، شماره 8، صص 15-1
حافظنیا، محمدرضا، 1383، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت
حسینزاده، علی؛ ناصری، محسن، 1390، مفاهیم نوین عدالت سازمانی در سازمانها، نشریه علوم تربیتی، دوره5، شماره 3، صص 32-23