رفتارهای شهروندی سازمانی و سپرده های قرض الحسنه

بلوریانتهرانی،محمد (1376). جایگاهتبلیغات درطیففعالیتهایبازاریابی. مجلهتبلیغاتو بازاریابی، ش118.صص9-18.
بلانچارد، کنث. اچ و پاول، هرسی(1375). مدیریت رفتار سازمانی ترجمه قاسم کبیری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات ماجد.
بهمند، محمد و بهمنی، محمود (1383). بانکداری داخلی – تجهیز منابع پولی. چاپ نهم. تهران: انتشارات مؤسسه عالی بانکداری.
بهمند، محمد و بهمنی، محمود (1386). بانکداری داخلی1. چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسه عالی بانکداری.
پورپرتوی، میرطاهر(1382). نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بانکداری. مجله تازههای اقتصاد، بانک مرکزی ایران، شماره 101.
توتونچیان، ایرج (1390). پول و ارز و بانکداری. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی .
تحویلداری، مهرگان(1386). تحلیلعواملمؤثربرجذبمشتری. مجلهبانکواقتصاد،شماره90.ص44.
جمشیدی، سعید(1390). بانکداری اسلامی: اصول و قواعد سپردهها، تسهیلات اعطایی و ابزار مشتقه تأمین مالی . چاپ اول. تهران: انتشارات گپ.
حسنزاده ، علی و پورفرد، فروغ(1382). بانکداری الکترونیکی. مجله تازههای اقتصادی، ش27.
حسنقلیپور، طهمورث و انصاری، منوچهر و الهیگل، اکرم (1391).بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران . نشریه مدیریت بازرگانی . شماره 11
خوبه،علی(1386). دگرگونیرسانههادرتبلیغاتفرانوگرایی.ماهنامهتدبیر،ش، 188.صص 85-87.
خاکی، غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.
درستی، محمدباقر(1377). بررسی عوامل موثردرجذب سپردههابعدازاجرای قانون عملیات بانکیبدون ربا مربوط بهسالهای(75-64). پایاننامه کارشناسی ارشد. مؤسسه عالی بانکداری ایران. تهران.
دلاور، علی و همکاران(1386). روان آزمایی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی چاپ اول. ، 89
روستا، احمد و ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1380). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
رسول اف، جلال(1384 ). راهبردهای بهبود و تنوع در نظام بانکی کشور: مورد کاوی بانک کشاورزی. مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا.
رمضانی، عیسی (1385). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع ( جذب سپردهها) در بانک سپه استان گلستان. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
زریباف، مهدی (۱۳۸۲)، بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری. مجله تازههایاقتصاد(بانک مرکزی ایران ). شماره ۱۰۲.
سیف اصفهانی، حمید(1386). بررسی میزان تأثیر هزینههای تبلیغاتی بر نرخ رشد سپردههای بانکهای تجاری ( ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت). پایاننامه کارشناسی ارشد. مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران.
سمیرمی،محمد رضا(1388). برآورد تابع تقاضای پول در سپرده های قرض الحسنه بانک های ایران. مجله علمی- پژوهشی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 51، 93 تا 104.
سیدین، بهرام(1388). ارتباط دوسویه و نقش برتر روابط عمومی. ماهنامه تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره 66.
شمع ریزی، سیدحمید(1370). مطالعه بانکداری بدون ربادرپاکستان.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه امام صادق ع ، دانشکده اقتصاد.تهران.