راهبردهای مواجه و نهادهای آموزشی

آشنا، حسامالدین (1371). پیش آهنگی درجهان.نشریه تاریخ(گنجینه اسنادی). شماره 7و8. صص 24-2
اکتشافی. تهران: انتشارات قدیانی.
امیری، آذرمیدخت (1390)، نقش شورای دانشآموزی در توسعهی صلاحیتهای سیاسی و اجتماعی دانشآموزان دوره راهنمایی شهر مرودشت. شورای تحقیقات آموزش و پرورش فارس.
ایران (پیش نویس دوم). تهران: پژوهشکده ی تعلیم و تربیت.
بحرینی(1383). شرحی بر اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سازمان دانش آموزی فارس
بدیعی، مجید (1381). بررسی نقش تشکیلات دانشآموزی در روحیه نظم و انضباط فردی و گروهی دانشآموزان پسر دوره راهنمایی ناحیه 3 شیراز. شورای تحقیقات آموزش و پرورش فارس
بهشتی،عفت (1379). بررسی تاثیر فراوانی و نوع اردوها و بازدیدها در تغییررفتار دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش اصفهان.
پژوهشکده تحقیقات اسلامی(1389). تعلیم و تربیت در اسلام. ناشر. زمزم هدایت
جرالدل، گوتک (1389). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه پاکسرشت، محمدجواد. قم: انتشارات مهر.
خسروشاهی، حبیب (1389). آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالشها و راهبردهای مواجهه با آن. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. شماره 1. صص 196-153.
دارابی، مهری (1357). بررسی کارکرد نهادهای آموزشی وتربیتی در توسعه فرهنگ و هنر کشور. ماهنامه مهندسی فرهنگی. سال سوم شماره 23و24.
رشیدی، علیرضا (1389). نقش نهادهای آموزش غیررسمی در شکلگیری ارزشهای فردی و اجتماعی. ماهنامه مهندسی فرهنگی. سال چهارم شماره 41و42.
روزنامه خراسان رضوی (1390). نظر اسلام درمورد اوقات فراغت. انتشار 17863 .
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۷۵۰ به تاریخ ۱۱/۷/۹۱، ص۳۰
زارعی، فردین(1383). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مسؤولین در سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهار گانه شهر شیراز. دانشگاه شیراز
زاهدی، مرتضی(1377). فلسفه فعالیتهای تربیتی. تهران . انتشارات آوای نور
سازمان دانشآموزی(1390). رهنمودهای اجرایی تشکیل گروه پیشتازان و فرزانگان در مدرسه. انتشارت سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی جوانان (1381). بررسی وضعیت تشکلهای غیر دولتی جوانان. تهران: موسسه فرهنگی قلم.
شاهرودی، فروغ (1382). تعلیم وتربیت درایران باستان. نشریه زبان وادبیات فردوسی. شماره 9. صص12-10.
شکرالهی، محمد (1314). پیش آهنگی وفوائد آن. نشریه روان شناسی وعلوم تربیتی. شماره 93، صص29-26.
شمشیری، بابک. ( 1387 ). “فعالیت های اردویی در طبیعت، حلقه ی مفقوده در نظام آموزش
شمشیری، بابک (الف1385) تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان. تهران. انتشارات طهوری
شمشیری، بابک (ب1385). ارائه ی الگوی نظری به منظور جهت دهی و سامان دهی فعالیت های امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش ایران، با اقتباس از آموزه های عرفان اسلامی. مجله ی علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز . دوره ی بیست و پنجم. شماره ی 4. صفحات: 113-124
طهماسبی، فرهاد (1386). نقش تشکلهای دانش آموزی در تربیت اجتماعی. نشریه روان شناسی وعلوم تربیتی. شماره1. صص100-83.
عراقی،علی(1383). دانستنیها و مهارتهای اعضاء تشکیلات دانشآموزی پیشتازان و فرزانگان( دوره متوسطه). تهران. انتشارات سنا