رادیو و تلویزیون و اقدامات متقابل

تمهید و تدبیر جدی شرایط داخلی (در عرصه ها، ابعاد و ساحت های مختلف ) در آستانه انتخابات و هموار کردن مسیر رقابت و انتخابات آزاد و موثر مردم(تاجیک،1385).
2-6 روش ماتریس تحلیل
این روش از چهار گزینه برای چهارچوب بندی و تحلیل شدت تهدیدات در سطوح و ابعاد مختلف، پنج گزینه برای تخمین استراتژیک یا گرایشکلی یک بازیگر برای ایفای رفتار تهدیدآمیز و پنج گزینه جهت تعیین زمان هشدار استفاده می کند. این سه دسته گزینه های ماتریس تحلیل و ارزیابی تهدیدات را شکل می دهند.
چهار متغیر شدت تهدید عبارتند از : تهدیدات فاجعه آمیز، تهدیدات حیاتی، تهدیدات ناچیز و تهدیدات بی اهمیت. در حالی که پنج متغیر احتمال تهدید شامل: وقوع مکرر، وقوع محتمل، وقوع موردی، وقوع اندک، و وقوع بعید می گردد و در نهایت، پنج متغیر زمان هشدار به : زمان هشدار کمتر از یک دقیقه، زمان هشدار کمتر از یک ساعت، زمان هشدار یک روز تا یک هفته، زمان هشدار چند هفته تا چند ماه، زمان هشدار چند سال تقسیم می شود. این نوع تحلیل و ارزیابی تهدیدات با استفاده از سه معیار، توان بالقوه آسیب رسانی، هشدار استراتژیک انجام خواهد شد.بر این اساس عامل تهدید بدون توان آسیب رسانی، تهدید قلمداد نخواهد شد و در اصل توان آسیب رسانی، متغیر اولیه تهدید به شمار می رود. هشدار کلید اصلی کاهش توان بالقوه خطر است و بدون آن، مهار یا مقابله کم اثر خواهد بود. علاوه بر این احتمال ابزار دیگری برای اندازه گیری یا تخمین ضرورت یک عکس العمل است. تهدیداتی که توان آسیب رسانی یکسانی ندارند، اما زمان اخطار آنها کوتاه تر و احتمال وقوع شان بیشتر است، خطرناک تر بوده، نیازمند توجه و تخصیص منابع برای واکنش یا اقدام متقابل هستند.
توان بالقوه آسیب رسانی تهدید: مولفه های توان آسیب رسانی شامل معیارهای: عمق، گستره، آثار موجی، زمان بازیابی است در این چارچوب عمق شدت آسیب های وارده به آماج نیز معنا می شود.
معیارهای اول و دوم واضح است که آسیب جدی می تواند در محلی کوچک وارد شود، مثل انفجار لوله گاز یا نفت و نیز می تواند کم اهمیت اما گسترده ی جغرافیایی آن وسیع باشد. مانند این که در دریافت و اراسل امواج رادیو و تلویزیون اختلال ایجاد شود (Stern,1999:177). آسیب جدی در گستره ی جغرافیایی وسیعی نیز می تواند وارد آید مانند حمله ی موشکی و هسته ای یا حمله ی میکروبی.
معیار سوم به نام آثار موجی بیانگر این وضعیت است که بسیاری از تهدیدات مانند بازی دومینو عمل می کنند. به طور نمونه حادثه ای که بتواند باعث بسته شدن یک فرودگاه بین المللی شود، می تواند در ترافیک هوایی کل کشور مورد نظر و به دنبال آن، ترافیک هوایی در بخش بزرگی از دنیا تاثیرگذار باشد(عبداله خانی،236:ص 1386).
معیار چهارم تحت عنوان زمان بازیابی یا بهبود، به اندازه گیری و سنجش میزان زمان لازم برای بازسازی خرابی های ناشی از تهدید بعد از وقوع آن می پردازد.
هشدار استراتژیک: اخطار یا هشدار را به دو دسته استراتژیک و تاکتیکی می توان تقسیم نمود. هشدار استراتژیک بیانگر به وجود آمدن تهدیدی بالقوه است. بنابراین به منظور زیر نظر گرفتن موقعیت تهدید و همچنین طرح ریزی اقدامات متقابل در دراز مدت به کار گرفته می شود. هشدار تاکتیکی بیانگر برانگیختگی تهدید است. بر این اساس زمان هشدار تاکتیکی زمانی است بین شناسایی برانگیختگی و شروع آسیب.
جدول زیر ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید را نشان می دهد.
جدول شماره 2-2 : ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید
توان آسیب رسانی زمان هشدار
عمق آسیب ناشی از حمله
گستره آسیب ناشی از حمله
گستره اثرات موجی
زمان بازیابی
ارزش
کمتر از یک دقیقه
مرگ یا نابودی هدف
ملی
ملی
ماه ها تا سال ها
10
کمتر از یک ساعت