رابطه مثبت و معنی دار

2-24-پیشینه تحقیق
2-24-1-تحقیقات داخلی
بر آورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران: تحلیل توبیت
این مقاله توسط مینا کاموئی در سال 89 انجام شده است.هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با توجه به وجود داده های سانسورشده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا براساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت-استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. استفاده کنندگان، بیمه های درمانی – اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی– خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفیت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی 1390
در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369 به رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی (حقیقت های دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه های بلند مدت بین درآمد سرانه ملی و نرخ با سوادی تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، در حالی که قیمت بیمه، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.
برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور
مقاله ای تحت عنوان برآورد تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسی کرمانی انجام شده . در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data) استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1380-1387 جمع آوری شده است. نتیجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی، و درمانی سرانه و نرخ تورم است.
کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه تکمیلی 83/0 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد استفادهی خانوارهای ایرانی، کالای ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب 1/0 و 23/0 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به این دو متغیر دلالت می کند. در واقع افزایش درآمد خانوارها نقش اساسی تری در گسترش بیمه های درمان تکمیلی داشته است.
واژگان کلیدی: بیمه درمان مکمل، تابع تقاضای بیمه درمان مکمل، کشش درآمدی تقاضا، تکنیک های پانل، مدل اثرات ثابت(FEM)
عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه
مقاله ای تحت عنوان عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه در سال 1386توسط آقای حسین اسماعیلی انجام شده است.یکی از خطرات پیش روی بشر، بیماری است که از یک سو، مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند و از سوی دیگر با کاهش توان کار، درآمد فردی و تولید جامعه را کاهش می دهد. باوجودی که بشر با بکارگیری اندیشه و دانش خود توانسته است ویرانگری های سیل و زلزله و فجایع طبیعی را به حداقعل برساند، اما نتوانسته است همه جانبه بر بیماری ها فائق آید و هر چه دانش و امکانات بشر در مقابله با برخی بیماری ها فزونی می یابد، بیماری ناشناخته دیگری پیدا می شود و آرامش را بر هم می زند، بنابراین، نیاز به ارائه پوشش هایی در زمینه هزینه های بیماری و درمان، همواره ملموس است.
به این دلیل اهمیت بیمه درمان تکمیلی گروهی در جامعه ایران در این تحقیق به عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه مذکور پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد در شرکت های بیمه ایران، دانا، آسیا، البرز که در امر صدور و پرداخت خسارت های بیمه تکمیلی درمان گروهی فعالیت دارند، تشکیل می دهند. مدل مفهومی تحقیق، منبع متغیر اثر گذار بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی را در نظر گرفته و آزمون می کند. نتایج تحقیق، نشان می دهد که کمبود، کاهش انگیزه و به روز نبودن نیروی متخصص، آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد نامناسب بیمه مرکزی ایران، فعالیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه بیمه موثراند و به همین جهت، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این نوع بیمه ارائه می شود.
واژگان کلیدی: بیمه درمان تکمیلی گروهی، خبرگان، توسعه
برآورد کشش درآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل،1384
پایان نامه ای تحت عنوان ” برآورد کشش درآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل ” در شرکت سهامی بیمه ایران توسط مریم معینی در سال 1384 و مقطع کارشناسی ارشد انجام شده است. در این تحقیق به عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان پرداخته است که نتایج زیر بدست آمد:
الف) در این تحقیق رابطه مثبت بین تقاضای بیمه درمان مکمل و درآمد ثابت شد. همچنین کشش درآمدی در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره برای بیمه ها برابر07/0 درصد و 08/0 درصد محاسبه شد که نشان میدهد بیمه درمان مکمل، کالایی نرمال با کشش درآمدی کمتر از یک است.
ب) مخارج بهداشتی انتظاری بر تقاضای بیمه مکمل درمانی اثر مثبت دارد.
ج) تورم انتظاری و تقاضای بیمه های مکمل رابطه مثبت دارند.
بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران، 1376
پایان نامه ای تحت عنوان ” بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران ” توسط زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده است. وبا اطمینان 95 درصد موارد زیر را بیان میکند:
سهولت و سود آوری رشته های دیگر بیمه ای نسبت به بیمه درمانی می تواند سبب کاهش فعالیت بیمه گران در امر بیمه های درمانی و گرایش بیشتر به سایر بیمه های بازرگانی گردد. در دسترس نبودن یک نظام اطلاع رسانی و آماری کارآمد و سامان یافته همچنین مبلغی که بیمه گران بیمه های درمانی به عنوان حق بیمه، تعیین می کنند می تواند مانعی در راه توسعه مطلوب بیمه های درمانی محسوب گردد. تمایل پایین شرکت های بیمه به ارائه طرح های گوناگون بیمه های درمانی و چگونگی اجرای بیمه های درمانی اجباری توسط سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می تواند بر نحوه اجرای بیمه های درمانی اختیاری و توسعه آن تأثیر گذارد.
2-24-2-تحقیقات خارجی
تأثیر پوشش های بیمه های درمانی بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی2011