رابطه مثبت و معنی دار و شرکتهای پذیرفته شده

جدول شماره 2-1) ‏خلاصه تحقیقات خارجی
نتیجه عنوان پژوهش سال نام محقق
رابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. هر چند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد. مالکیت نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکتهای اروپایی 2000 تامسن و پیترسون
این تحقیق برای محاسبه عملکرد از مقیاس کیو توبین استفاده شده است. آنها هیچ رابطه آماری معناداری بین مالکیت نهادی و عملکرد مشاهده نکردند. مالکیت نهادی و عملکرد شرکت 2001 دمستز و ویلالونگا
بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که حضور مالکان نهادی سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. ترکیب سهامداران نهادی، تقارن اطلاعات و نقدشوندگی 2002 جنینگز و همکاران
نتایج این مطالعات نشان می دهد که مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. سطح مالکیت،تمرکزمالکیت و نقدشوندگی 2007 روبین
نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات در نرخ حاکمیت شرکتی در طی چند دوره مالی می تواند اثر مستقیمی بر میزان بازده شرکت ها داشته باشد. عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها 2007 لی و تین
هرچه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار 2007 جینگ و کیم
نتیجه کلی تجزیه و تحلیل های اگاروال حاکی از آن است که رابطه غیر خطیU شکل بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهم وجود دارد. مطالعه رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام 2008 مطالعه اگاروال
بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد. مقایسه عدم تقارن اطلاعاتی بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا 2009 جاکوبسون و آکرا
بین ساختار مالکیت، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت 2012 اوکوتون گور
رابطه مستقیمی بین مالکیت نهادی و هزینه های سرمایه ای وجود دارد. تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد سرمایه شرکت 2013 فونگ و شین
اختلاف قیمت نسبی تابعی از حجم معاملات، تعداد معاملات، ریسک قیمت (که بوسیله تغییر قیمت ناشی از روزگذشته تقسیم بر قیمت سهام) وتعداد سهامی که توسط بازارگردان نگهداری میگردد، می باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در آمکس 2013 برنچ و فرید
2-5-2) تحقیقات داخلی
نوروش و ابراهیمی کردلر (1384 الف)
در تحقیقی به بررسی” رابطه بین سهامداران نهادی و تقارن اطلاعاتی” پرداختند. یافته های تحقیق آن ها نشان داده است که در شر کت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام اطلاعات سودهای آتی بیشتری را در بر می گیرد. آنها این نتیجه را به حرفه ای بودن سهامداران نهادی ربط داده اند که توانایی و مزیت نسبی در پردازش اطلاعات دارند.
احمدپور و رسائیان(1386)
به بررسی”رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. آنها در راستای پژوهش خود، تعداد 156 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره در مورد آنها در سه ساله(85_83) مورد پژوهش دسترس بود، انتخاب نمودند و سپس اطلاعات مربوط به14 متغیر مستقل را ارزیابی و مطالعه نمودند. به طور کلی، مهمترین نتایج از این پژوهش را می توان به شرح زیر ارائه نمود:
بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و درصد روزهای انجام معامله، دفعات انجام معامله در هر روز، ارزش بازار شرکت و تغییرپذیری سود رابطه منفی وجود دارد.
بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و حجم ریالی معاملات، تغییر پذیری قیمت سهام و اندازه دارایی های شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج این پژوهش ، بیانگر سودمندی اطلاعات مالی در توضیح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده، نشان می دهد که قدرت توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار است، با قدرت توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری است، تفاوت چندانی ندارد.
نمازی و کرمانی(1387 الف)
به بررسی “تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. فرضیه اهم این پژوهش بر وجود رابطه معنیداری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت تاکید میورزید. نمونه آماری شامل 66 شرکت طی سالهای 1382تا 1386 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش «دادههای ترکیبی» است. در این پژوهش ساختار مالکیت به دو طبقه مالکیت نهادی و خصوصی تقسیم میشود که مالکیت خصوصی نیز خود سه دسته سرمایهگذاران شرکتی، مدیریتی، و خارجی تقسیم میگردد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معنیدار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنیدار ومثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد وجود دارد.مالکیت مدیریتی به صورت معنیدار و منفی بر عملکرد تاثیر میگذارد و در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر کلی، بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایهگذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در مالکیت خصوصی بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایهگذاران شرکتی باشد. به طور کلی، بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها رابطه معنیداری وجود دارد. روش تجزیه و تحلیل دادهها: در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روش تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش «دادههای ترکیبی» استفاده شد. زیرا به منظور بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر، در دورهای زمانی 1382-1386 آزمون میشوند.
رضازاده و آزاد (1387)