رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها- قسمت ۱۲

۳-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel (2013) و Eviews (نسخه ۷) استفاده شده است.
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
در این تحقیق به بررسی تاثیر تاثیر ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) پرداخته شده همچنین چهار متغیر کنترلی به شرح زیر در نظر گرفته شده که در مدل های آماری تحقیق قابل رویت می باشد.
AER it = β ۰+ β۱CR it +β۲SIZE it + β۳LEVit + β۴GROWTHit + β۶ROAit+ Ɛit
CFER it = β ۰+ β۱CR it +β۲SIZE it + β۳LEVit + β۴GROWTHit + β۶ROAit+ Ɛit
– AER i,t : شاخص ریسک سود تعهدی در سال t و در بانک i
– : CFER i,t شاخص ریسک سود نقدی در سال t و در بانک i
– : CR i, شاخص ریسک اعتباری در سالt و در بانک i
– : SIZE itعبارت است از شاخص اندازه بانک
– LEV it : شاخص اهرم مالی در سالt و در بانک i
– : ROA itعبارت است از شاخص نرخ بازده دارایی ها
– : GROWTH itعبارت است از شاخص رشد دارایی ها
– ε: عبارت است از خطای مدل
۳-۱۰-۱- متغیر وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) می باشد که نحوه اندازه گیری آن به شرح زیر است:
– ریسک سود نقدی:
یکی از متغیرهای وابسته در این تحقیق ریسک سود نقدی می باشد که در این تحقیق منظور از جریان های نقدی (cfo) جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی است که از طبقه اول صورت جریان وجه نقد به دست می آید. برای کمی کردن ریسک جریان های نقدی عملیاتی، طبق پژوهش نکراسوف[۴۸](۲۰۰۸) از انحراف استاندارد جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی طی ۳ دوره قبل از سال مورد نظر را محاسبه می کنیم، که به شرح زیر می باشد.

– ریسک سود تعهدی:
یکی دیگر از متغیرهای وابسته دیگر در این تحقیق ریسک سود تعهدی می باشد که در این تحقیق منظور از سود تعهدی (E) همان سودی می باشد که از صورت سود و زیان به دست می آید. برای کمی کردن ریسک سود تعهدی، از انحراف استاندارد سود تعهدی ۳ دوره قبل از سال مورد نظر را محاسبه می کنیم، که به شرح زیر می باشد (کرباسی یزدی،۱۳۸۹).

3-10-2- متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق ریسک اعتباری می باشد که نحوه اندازه گیری آن به شرح زیر است: این متغیر از پیوست صورت های مالی بانک ها بدست می آید که شاخص ریسک اعتباری می باشد، هر چه نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بیشتر باشد نشان دهنده ریسک اعتباری بانک می باشد زیرا زیرا این نرخ از حاصل ضرب نرخ ذ م م (طبق بخشنامه بانک مرکزی) و مبلغ طبقه مورد نطر (جاری، معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) بدست می آید(شعری و نادری،۱۳۹۰). در این پژوهش برای محاسبه ریسک اعتباری از رابطه زیر استفاده می شود:

3-10-3- متغیرهای کنترلی
همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای کنترلی به شرح زیر نیز در نظر گرفته شده که به شرح زیر می باشد.
– اندازه بانک: که از لگاریتم طبیعی جمع دارایی های پایان دوره بدست می آید.
– اهرم مالی: این متغیر از تقسیم کل بدهی به کل دارایی های پایان دوره بدست می آید.
– نسبت رشد دارایی ها: این متغیر از تغییر دارایی ها نسبت به دارایی اول دوره بدست می آید.
– نرخ بازده دارایی ها: این متغیر از تقسیم سود خالص به کل دارایی های پایان دوره بدست می آید.
جدول زیر به طور خلاصه علامت اختصاری متغیرها و نام متغیرها را نشان می دهد.
جدول ۳-۱ علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *