دیپلماسی رسانه ای و تحریمهای اقتصادی

تحریم اقتصادی
10
5
5
10
5/7
تهاجم فرهنگی
10
5
10
10
75/8
( احمدی دهکاء،1392 )
این امر نشانگر تاثیر سیاستهای خصمانه ایالات متحده آمریکا و متحدانش در عرصه بین المللی بر امنیت ملی و ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در صورت عدم چاره جویی، می تواند از جهت شدت تهدید، باعث تهدیدات حیاتی و از جهت احتمال تهدید، موجب وقوع محتمل گردیده و زمان هشدار آن را نیز می توان چند سال بیان نمود.
جمهوری اسلامی ایران می تواند، با وجود تهدیدات حیاتی به منظور پیشبرد اهداف و جلوگیری از غافل گیری با بسیج منابع، امکانات، طرح ریزی برای برخورد دقیق و منسجم با تهدیدات با تکیه بر ظرفیت و پتانسیل داخلی،و ایجاد فرصتهای خارجی از توان آسیب رسانی ایالات متحده آمریکا بکاهد و در جهت پیشرفت عرصه های مختلف گامهای موثری بردارد.
ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ابعاد حاکمیت با توجه به تداوم وضعیت خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند چالشهای حیاتی بر امنیت ملی وارد نماید ضمن اینکه با توجه به جداول فوق و برآورد حلقه های استراتژیک واردن و نقص در حلقه چهارم که معرف جمعیت و اراده ملی است بعنوان تهدید های حیاتی در وضعیت موجود به شمار نمی رود.تمامی ابعاد حاکمیت (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با تهاجم فرهنگی در قالب جنگ نرم و تحریمهای اقتصادی به طور دائم با تهدید مواجه هستند.
با توجه به ویژگیهای ابعاد جنگ نرم که در فصل گذشته بیان گردید:
حوزه ی سیاسی (بی ثبات سازی در درون حاکمیت و جامعه، القای حاکمیت دوگانه و …..)
حوزه ی فرهنگی- اجتماعی (ملت سازی، نخبه سازی، مذهب سازی و ….)
حوزه ی اقتصادی (تولید نظریه های اقتصادی مانند مصرف گرایی)
حوزه ی دفاعی (تغییر در فرهنگ دفاعی مانند تغییر در روحیه مقاومت، شهادت و ….)
همچنین لازم است نظر به اهمیت تهدیدات نرم در عصر حاضر، این تهدیدات را در مدل موازنه ی تهدید نیز مورد بررسی قرار گیرد. در چهار چوب منطق توازن قوا، اتحادها یا ائتلاف های تهدید محور به منظور مدیریت ناامنی به دو صورت کلی ظاهر می شوند: در شکل اول ایجاد توازن علیه منبع خطر یا تهدید صورت می گیرد.، اما در شکل دوم عمرنگ شدن با تهدید یا منبع خطر دنبال می گردد. بر این اساس غلبه ایجاد توازن علیه منبع خطر یا تهدید منجر به افزایش امنیت و غلبه همرنگ شدن با تهدید منجر به کاهش امنیت می گردد. اما چکار کنیم تا بتوانیم با بهره گیری از سازو کارهای مختلف از اعمال تهدیدات نرم پیشگیری کنیم و یا دامنه اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها را کاست و یا از میان ببریم.
برای مقابله با جنگ نرم، نخست باید ویژگیهای این نوع جنگ را آنالیز کرده و خوب بشناسیم و بدانیم که جنگ نرم با جنگ سخت چه تفاوتهایی دارد. آنچه در جنگ سخت مورد هدف قرار می گیرد، جان انسانها، تجهیزات، امکانات و بناهاست که معمولا در این مواقع با استفاده از همین مسائلی که هدف قرار گرفته است افکار عمومی علیه دشمن فعال می شود، در حالی که در جنگ نرم آن چه هدف قرار می گیرد، افکار عمومی است.
برای دستیابی به این هدف، باید بیش از گذشته رسانه ها را مورد توجه قرار دهیم و افکار عمومی داخلی و جهانی را نسبت به دروغ پردازی های رسانه های خارجی آگاه کنیم. این دو مهم فقط با تقویت رسانه های خودی و تلاش برای بین المللی کردن این رسانه ها میسر است. دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق می یابد. یکی مدیریت رسانه ها توسط سازمانهای دیپلماتیک رسمی کشور و دیگری به صورت خودجوش و در راستای سیاست های کلان کشورها.