دوران پیش از تاریخ و قالیچه های تصویری

حضور هنر الیاف به مثابه رسانه ای با کار ماده ای آشنا و آمیخته با زندگی روزمره از یکسو و تحولات ناشی از پیشرفت های علمی،تکنولوژی و ایدئولوژیکی از سوی دیگر سبب پیدایش روندی رو به رشد در هنر منسوجات قرن بیستم سراسر دنیا شده است، انتظار می رود که هنرمندان این رشته با کسب مهارتها و دانش نظری و تقویت توان علمی خود در شناخت رشته هنر الیاف بتوانند : 1- به حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با توجه به اصالتهای موجود در هر منطقه 2- احیاء و ترویج هنر الیاف به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایران در متن جامعه 3- آموزش علوم نظری و عملی به منظور تربیت نیروی متخصص4- ایجاد زمینههای مطالعاتی و تحقیقاتی و دستیابی به استانداردهای مطلوب 5- ایجاد زمینه اشتغال و توجه به نقش آن در اقتصاد جامعه دست یابند6 – در نهایت توجه و حمایت دولت و یا بخش خصوصی جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی آثار.
لذا پیشنهاد می شود با وجود تأثیر پذیری هنر و صنعت از یکدیگر و دینامیک یا تغییر مفهوم هنر، آثارهنری جدید خلق شده و در تولیدات صنعتی رسوخ کرده و مرز تیز بین آن ها ازبین برود و یا حتی می توان پا را فراتر گذاشت و به موضوع هنر الیاف فقط به عنوان یک اثر هنری صرف نگاه کرد بلکه یک مسئله ی فراهنری و یا حتی یک موضوع ویا مفهوم اجتماعی نگریست که همکاری سایر رشته ها را مثل مهندسی، جامعه شناسی و حتی فلسفه را در ایران می طلبد که با طرح مسایل مشترک، ابعاد دیگری را بررسی کند شاید ارتباط و تعامل بین آن ها جایگاه هنر الیاف را در ایران تثبیت کرده و قابلیت های آن را به جامعه بشناساند.
منابع :
اسماگولا،هوارد.جی(1381)گرایش های معاصر در هنرهای بصری.ترجمه ی فرهاد غبرابی.تهران.دفتر پژوهش های فرهنگی
افشار مهاجر،کامران(1384)هنرمند ایرانی و مدرنیسم. تهران.دانشگاه هنر
الوند،احمد(1350)صنعت نساجی ایران از دیر باز تا امروز. تهران. نشر دانشکده ی پلی تکنیک
المسعودی، علی بن حسین، الشافعی(۱۹۸۵م) مروج الذهب ومعادن الجوهر،بیروت، چاپ بیست وششم
بیکر،پاتریشیا(1385)منسوجات اسلامی. تهران.شابک
– پاکباز،روئین(1379)دائره المعارف هنر.تهران.فرهنگ معاصر
پاکباز،روئین(1380)نقاشی ایران ازدیرباز تا امروز.تهران.نشر زرین و سیمین
پرایس،کریستین(1356)تاریخ هنر اسلامی. ترجمه ی مسعود رجب نیا.تهران.بنگاه ترجمه و نشر کتاب
پرهام،سیروس(1364)دست بافته های عشایری و روستایی فارس.جلد1 و 2.تهران.انتشارات امیرکبیر
پرادا،ایدت ودایسون،رابرت(1357)هنر ایران باستان(تمدن های پیش از اسلام).مجیدزاده.یوسف.تهران.دانشگاه تهران
پوپ،آرترواکرمن،فیلیس(1387)سیری در هنر ایران «از دوران پیش از تاریخ تا امروز».دریابندری.نجف. جلد دوم.تهران.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تناولی،پرویز(1368) قالیچه های تصویری.سروش.تهران
تناولی،پرویز(1377)جل های عشایری و روستایی ایران.یساولی.تهران
حسینی ،حبیب و همکاران(1387)دایره المعارف عمومی رشته های صنایع دستی ایران(1). تهران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حقیقت،عبدالرفیع(1369)تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره ی قاجاریه.جلد اول.تهران.شرکت مؤلفان و مترجمان ایران
حموی، یاقوت، ابوعبدالله(۱۹۹۰م)عجَم اَلبُلدان. دار الکتب العلمیه. بیروت. جلد یکم. لبنان
دوری،کارل.جی(1363)هنر اسلامی.ترجمه ی رضا بصیری.تهران.انتشارات یساولی
دیماند،س.م(1336)راهنمای صنایع اسلامی.ترجمه ی عبداله فریار.تهران.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
ذکاء، یحیی(1320)لباس زنان ایران ازسده ی سیزدهم تا امروز.تهران.اداره ی کل هنر های زیبای کشور
ریاضی، محمد رضا(1381)طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی. تهران.گنجینه هنر
رزقی،هادی(1392)جزوه ی آموزشی spss و آمار.اراک.پژوهشگاه علوم ایران