درگیری والدین در امور تحصیلی

با توجه به آن چه گفته شد، دستیابی به آزمونی معتبر و قابل اطمینان که بتواند برآوردی صحیح از شادکامی در بین دانش آموزان به دست دهد، هدفی است درخور که محققان را در ارزشیابی وضعیت مطلوب روانشناختی در جمعیت های بزرگی مانند دانش آموزان یاری خواهد داد. به طور کلی پرسشنامه شادکامی آکسفوردنسخه بهبود یافته پرسشنامه شادکامی آکسفورد( آرگایل، هیلز، مارتین، و کراسلند، 1989)، است که توسط هیلز و آرگایل ( 2002 )، ساخته شده است و سازه های روانشناختی زیر را مورد ارزیابی قرار می دهد: پاداش دهندگی زندگی، آمادگی روانی، رضایت از خود، احساس زیبایی شناختی، رضایت از زندگی، سازماندهی زمانی، جستجوی جذابیت، و خاطرات شاد.
3-6-2. روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
اعتبار و روایی این پرسشنامه توسط علی پور و آگاه هریس سنجیده شده و نتایج نشان دادند که برای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از نظر همسانی درونی نشان می دهد که تمام 29 گویه این پرسشنامه با نمره کل، همبستگی بالایی دارند و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 91/. می باشد.هم چنین پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط علی پور و نوربالا در سال 1387 به فارسی نیز ترجمه شد و درستی آن توسط 8 متخصص(روان شناس و روان پزشک) تأیید گردید(علی پور، 1387).
3-6-3. پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ)
هیلز و آر گایل ( 2002 )، ضریب پایایی پرسشنامه را 91/0 و همبستگی معناداری را بین OHQ و مقیاس های برون گرایی (61/0، 001/0>P)، نوروزگرایی (59/0، 001/0>P) و و پسیکوزگرایی (17/0، 05/0>P) به دست داده اند. هم چنین، همبستگی های مثبت بین این پرسشنامه با آزمون جهت گیری زندگی شاخص توجه زندگی ، آزمون حرمت خود ، و مقیاس رضایت مندی از زندگی به دست آمده اند که نشان دهنده اعتبار سازه ی این پرسشنامه در حد بالا هستند )هیلز وآرگایل، 2002). آرگیل و همکاران ضریب آلفای 90/0 را با 347 آزمودنی، فارنهام و برونیک(1990)، آلفای 87/0 را با 101 آزمودنی گزارش کردند. فرانسیس(1998)، آلفای کرونباخ را 92/0 و در یک بررسی میان فرهنگی، در چهار کشور مختلف، ضرایب 89/0، 90/0، 89/0 و 89/0 را به دست آوردند(علی پور، 1387).
هم چنین در پژوهشی که توسط علی پور و نوربالا (1387)، با نمونه ای متشکل از 101نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران صورت گرفت.ضریب همسانی درونی برای گروه مردان وزنان به ترتیب برابر 94/0و9/0واعتبار باز آزمایی پس از7هفته 78/0 وضریب پایایی باز آزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه 25 نفری 79/0به دست آمد.اما ازآن آنجایی که در پژوهش علی پور ونور بالا(1387)، برای بررسی شادکامی آکسفورد تنها از دانشجویان دانشگاه های تهران وبا حجم نمونه کم(101نفر)استفاده شده بود.بنابراین در پژوهش دیگری توسط دکتر احمد علی پور ومژگان آگاه هریس(1386)، برای بررسی اعتبار وپایایی فرم تجدید نظر شده 29گزاره ای OHIبا استفاده از حجم نمونه بیشتر ونمونه آماری گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر OHIارتباط نمره های حاصل از فهرست مذکور با ریخته ای شخصیتی آیزنک ونمره های افسردگی بک نیز مشخص شود. هم چنین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 84/0 به دست آمد.
3-6-4. شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
پرسشنامه شادکامی آکسفورد تجدید نظر شده آرگیل، شامل 29 گویه در 5 حیطه است. حیطه اول: رضایت از زندگی(شامل 8گویه)، حیطه دوم: حرمت خود(شامل 7گویه)، حیطه سوم: بهزیستی(شامل 5گویه)، حیطه چهارم: رضایت خاطر(4گویه)، حیطه پنجم: خلق مثبت(3گویه) می باشد. هر گویه به ترتیب از 0تا3 نمره گذاری می شوند و جمع نمره های گویه های 29 گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می دهند که دامنه ن ها از صفر تا 8 است.
3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
3-7-1. معرفی کلی آزمون
پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، توسط شکاری(1392)، در پژوهشی با نمونه ای متشکل از 280 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی ساخته شد که در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و جهت بررسی پایایی پرسشنامه بر روی 100 نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر86/. برای کل آزمون به دست آمد . هم چنین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 82/0 به دست آمد.
این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(5)، کمی موافقم(4)، نظری ندارم(3)، کمی مخالفم(2) و مخالفم(1) نمره گذاری می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می باشد.
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که در تحقیق حاضر از خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یاد می شود می توان از روش های آماری تحلیل رگرسیون همزمان استفاده کرد. زیرا خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک می باشند به علاوه، برای بررسی رایطه ساده بین متغیرهای ذکر شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده به عمل آمد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقد
مه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا در سطح توصیفی به توزیع فراوانی، درصد، درصد تجمعی پرداخته شد که هرکدام به طور جداگانه در یک جدول و نمودار مجزا توصیف شده اند. هم چنین در مبحث تحلیل استنباطی از رگرسیون هم زمان و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
4-2. یافته های توصیفی پژوهش
4-2-1. وضعیت اقتصادی خانواده ها
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی
گروه ها