دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تحلیل واریانس

تغییر از سوی مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابلبه این صورت بیان میشود که میانگین نمره پاسخها در سطح اطمینان 95 درصد بزرگتر از3 و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخها کوچکتر یا مساوی 3 میباشد.
با توجه به جدول 9.4. مقدار t مشاهده شده معنیدار بوده و فرض مقابل تأیید میگردد. لذا بین نیاز به دانستن و پژوهش و توسعه قبل از تغییر از سوی مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول 9.4. آزمون tتک نمونه ای مربوط به فرضیه چهارم
فرضیه چهارم
میانگین
T
درجه آزادی
سطح معنی داری
نیاز
3/3
7/2
116
007/0
فرضیه پنجم: بین حرکت با تأکید برنقاط قوت از طرف مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابلبه این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخها در سطح اطمینان 95 درصد بزرگتر از3 و فرض صفربه این صورت که میانگین نمره پاسخها کوچکتر یا مساوی 3 میباشد.
با توجه به جدول 10.4. مقدار t مشاهده شدهمعنیدار بودهو فرض مقابل تأیید میگردد. لذا بین حرکت با تأکید بر نقاط قوت از طرف مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول 10.4. آزمون tتک نمونهای مربوط به فرضیه پنجم
فرضیه پنجم
میانگین
T
درجه آزادی
سطح معنیداری
حرکت
5/3
1/6
116
00/0
فرضیه ششم: بین تعیین نتایج مورد انتظار مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان میشود که میانگین نمره پاسخها درسطح اطمینان 95 درصد بزرگتر از3 و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخها کوچکتر یا مساوی 3 میباشد.
با توجه به جدول 11.4. مقدار t مشاهده شده معنیدار بوده و فرض مقابل تأیید میگردد.لذا بین تعیین نتایج مورد انتظار مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول 11.4. آزمون tتک نمونهای مربوط به فرضیه ششم
فرضیه پنجم
میانگین
T
درجه آزادی
سطح معنی داری
نتایج مورد انتظار
4/3
4
116
00/0
3.3.4. رتبه بندی متغیرها
به منظور بررسی یکسان بودن یا متفاوت بودن متغیرهای پژوهش در جامعه مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس استفاده میشود. بدین منظور فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:
نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. جدول 12.4. خروجی اول را نشان میدهد و مشخص میسازد اهمیت عوامل یا متغیرهای مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده است زیرا سطح معنیداری از 05/0 کمتر است لذا رتبه میانگین ابعاد با هم برابر نیست.
در خروجی دوم، میانگین رتبه این عوامل نشان داده شده است. بر اساس جدول زیر متغیر تحلیل دانش عمومی و تخصصی سازمان میانگین را داشته است.
جدول12.4. نتایج آزمون فریدمن
کای دو محاسبه شده
درجه آزادی
سطح معنی داری
میزان خطا
نتیجه آزمون
4/12
5
006/0
05/0
رد H0
جدول13.4. آزمون فریدمن و میانگین رتبه عوامل
ابعاد
میانگین رتبه
جرات و خطرپذیری
59/3
نتایج مورد انتظار
49/3
درک وشناخت
27/3
تحلیل
67/3
نیاز
32/3
حرکت
69/3
4.3.4. آزمون تحلیل واریانس متغیرها
به منظور بررسی یکسان بودن یا متفاوت بودن متغیرها در ابعاد مختلف در جامعه مورد مطالعه و بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، و رتبه بندی آنها از آزمون تحلیل واریانس استفاده میشود. بدین منظور فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:
آزمون تحلیل واریانس متغیرها براساس فاکتور تحصیلات
جدول 14.4. نشان میدهد که میانگین همه عوامل یا متغیرهای مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات یکسان است زیرا سطح معنیداری همه عوامل از 05/0 بیشتر است واین بدان معنی است که همه عوامل از نظر پاسخ دهندگان با هر نوع تحصیلاتی میانگین یکسانی داشته اند .

جدول 14.4. نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس تحصیلات
متغیر
جمع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری
جرات
بین گروهی
232/7
2
616/3
484/4
313/0
درون گروهی
938/91
114
806/0
کل
170/99
116
انتظار
بین گروهی
676/3
2
838/1
476/1
233/0
درون گروهی
914/141
114
245/1
کل
590/145
116
درک
بین گروهی
241/8
2
121/4
180/3
245/0
درون گروهی
738/147
114
296/1
کل
979/155
116
تحلیل
بین گروهی
347/0
2
174/0

176/0
839/0
درون گروهی
504/112
114
987/0
کل
851/112
116
نیاز

 
 
بین گروهی
660/1
2
830/0
581/0
561/0
درون گروهی
780/162
114
428/1
کل
441/164
116
حرکت
بین گروهی
504/3
2
752/1
031/2
136/0
درون گروهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

308/98
114
862/0
کل
812/101
116

آزمون تحلیل واریانس متغیرهابر اساس فاکتور سن
جدول15.4. نشان میدهد که میانگین همه عوامل یا متغیرهای مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان بر اساس سن یکسان است زیرا سطح معنیداری همه عوامل از 05/0 بیشتر است واین بدان معنی است که همه عوامل از نظر پاسخ دهندگان با هر نوع سنی میانگین یکسانی داشتهاند.
جدول15.4. نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سن
متغیر
جمع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری
جرات
بین گروهی
718/1
2
859/0
005/1
369/0
درون گروهی
452/97
114
855/0
کل
170/99
116
انتظار
بین گروهی
788/4
2
394/2
938/1
149/0
درون گروهی
802/140
114
235/1
کل
590/145
116
درک
بین گروهی
547/4
2
273/2
711/1
185/0
درون گروهی
432/151
114
328/1
کل
979/155
116
تحلیل
بین گروهی
662/7
2
831/3
152/4
318/0
درون گروهی
189/105
114
923/0
کل
851/112
116
نیاز
بین گروهی
186/11
2
593/5
161/4
218/0
درون گروهی
254/153
114
344/1
کل
441/164
116
حرکت
بین گروهی
248/4
2
124/2
482/2
088/0
درون گروهی
564/97
114
856/0
کل
812/101
116

فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

1.5.مقدمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *