دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده 445 هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌گردد» زیرا خیار حقی مالی می باشد و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌گردد:

حق خیار مانند حقوق مالی می باشد و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط می باشد. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از آغاز برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط

اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع می باشد، چراکه تنها به اراده‌ی مسقط شکل میگیرد البته در اسقاط با عوض به اراده‌ی طرف مقابل نیز نیاز می باشد. مثلاً اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد گردید، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد.

اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده‌ی 448 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود. » نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد هست با مشکلی روبرو نیست هرچند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد. مثلاً عیب پنهانی در مبیع هست که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط گردد. در این اقدام حقوقی خریدار در حق موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد به وجودمی‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌گردد، شخص با اسقاط خیار، زمینه‌ی ایجاد خیار را از بین می‌برد.

به موجب ماده‌ی 488 ق. م: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود. » این شرط، در مواردی که خیار در نتیجه‌ی عقد به وجودمی‌آید، به معنی اسقاط حق خیار موجود می باشد. مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند اما در مورد خیار‌هایی که بعد از عقد ایجاد می‌گردد (مانند خیار تأخیر ثمن و تخلف از شرط) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار می باشد. چراکه شرط اسقاط خیار زمینه‌ی ایجاد آن را از بین می‌برد و اصلاً حقی به وجودنمی‌آید تا اسقاط گردد. مثلاً اگر در عقدی شرط سقوط خیار گردد و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده اقدام ننماید، مشروط له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه‌ی آن در عقد از بین رفته می باشد. پس بایستی گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار می باشد نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن.

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی

اسقاط حق خیار یک اقدام حقوقی می باشد و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق خیار ممکن می باشد صریح باشد (مثل این که خریدار در سندی از خیار غبن خود صرف نظر کند) یا ضمنی (مثل این که خریدار کالای به نظر می‌رسد حق خیار در صورتی اسقاط می‌گردد که احراز گردد خیار فقط وسیله‌ی جبران ضرر می باشد و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود. به همین

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن