دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3

از کشت های همسان برای تجدید همان کشت ها اخذ می گردد و هیچگاه نباید از کشت هایی با حجم بزرگ برای شروع کشت های کوچک استارتر بهره گیری گردد . در انتخاب این سلول ها بایستی دقت گردد که در بهترین وضعیت از لحاظ شکل ظاهری باشند و کشتی که از آن به عنوان استارتر بهره گیری می گردد در مرحله رشد انفجاری باشد تا کیفیت وکمیت سلول ها در وضعیتی باشد که کشت جدید نیز با موفقیت روبرو گردد . پس در این آزمایش استوک مورد نیاز جهت شروع کار کشت فیتوپلانکتون ، از منطقه تیاب – کلاهی ( پرورش میگو ) تهیه گردید .

 

3-3-2-3.تهیه آب با شوری مورد نظر :

در این مرحله آب دریا پس از ذخیره شدن در تانک های 10-5 تنی ، با بهره گیری از یک دستگاه پمپ پر قدرت از داخل فیلترهای 20، 1 و 5/0 میکرون (Doroudi & Southgate , 2000) و پس از آن از داخل یک دستگاه UV عبور داده می شده تا آبی عاری از هر گونه ذرات معلق وتقریباً استریل مهیا گردد ، سپس آنها را در داخل ظروف شیشه ای تمیز آماده شده ریخته وشوری آن را توسط آب مقطر به اندازه مورد نظر کاهش می دهیم .

 

3-3-2-4. کشت خالص فیتوپلانکتون Spirolina plantensis   و Chaetoceros muelleri

با افزودن مقدار معین از استوک های مواد مغذی وسیلیکات به آب دریای استریل شده با شوری 25-22 ppt وقرار دادن دراتوکلاو با دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر به مدت 15 دقیقه ، محیط کشت f/2 آماده گردید . سپس با اضافه کردن استوک ، آغاز در ظروف 20cc و سپس در حجم های 500cc ، استوک خالص Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri کشت داده گردید . کشت های استوک ممکن می باشد 2-1 هفته بسته به شرایط محیط نگهداری شوند . تمامی استوک های کشت داده شده را می توان تحت شرایط غیر هوادهی و به طور ساکن نگهداری نمود اما این مستلزم تکان دادن به آرامی و به صورت 2-1 بار در روز برای معلق نگهداشتن سلول ها می باشد (Suva, 1999) .

 

احتمالی در تعداد سلول ها وهمچنین سهولت و دقت کار در هنگام شمارش تعداد ، یک قطره فرمالین 5 درصد به آن تزریق می گردید . پس از آن با بهره گیری از لام هموسیتومتر در زیر میکروسکوپ با لنز 40 اقدام به شمارش سلول ها نموده و تعداد آنها در واحد حجم ( یک میلی لیتر ) محاسبه گردید (Bayne , 1976) . شوری هر تیمار نیز از روش تیتراسیون با نیترات نقره اندازه گیری گردید .

 

3-3-3-2. مطالعه میزان تأثیر Spirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri در غلظت ازت وفسفر پساب :

در این دسته از آزمایشات به طور کل 4 تیمار که هر کدام دارای 3 تکراربودند آماده گردید .

3 تیمار حاوی 250 میلی لیتر پساب شهری استریل شده مربوط به 3 تراکم متفاوت فیتوپلانکتون و یک تیمار شاهد بوده می باشد ، شامل :

تیمار A : پساب شهری استریل شده بدون تراکم فیتوپلانکتون به عنوان شاهد

تیمار B : پساب شهری محتوی  سلول در میلی لیتر ( تراکم پایین )

تیمار C : پساب شهری محتوی  سلول درهرمیلی لیتر ( تراکم متوسط )

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه