پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

نویسنده در این نوشتار نظریات مختلف را ذکر کرده و صحت و عدم آن را به طور مفصل کاوش کرده اند. ایشان چند شرط هم برای صحت شرط مانند اینکه، خیار حیله ای برای انتفاع به وسیله قرض نباشد، مدت خیار معلوم باشدو… را نام برده و تشریح کرده اند.

همچنین حکم بیع را در صورت انقضای مدت خیار اظهار کرده اند و گفته اند که اگر زمان خیار خیار بگذرد و هیچ کدام از آنها از حق فسخ خود بهره گیری نکنند خیار باطل شده و عقد بیع لازم می گردد. (نظر شافعی، حنفی، حنبلی) اما امام مالک در این باره نظرشان این می باشد که، با گذشت زمان بیع لازم نمی گردد و…

در ادامه همچنین درمورد حکم ثمن و حکم تصرف متعاقدین در مبیع، و حکم از بین رفتن مبیع در زمان خیار سخن به میان آورده می باشد.

محبوبه مینا در ارتباط با عقد بیع شرط مقاله ای تحت عنوان«بیع شرط-معاملات با حق استرداد»نوشته اند. ایشان در گفتار اول مباحث مربوط به کلیات شامل تعریف بیع شرط و معاملات با حق استرداد و پیشینه آن در حقوق ایران قبل و بعد از تصویب قوانین مدنی و ثبت را اظهار کرده اند.

در گفتار دوم مباحث قلمروی بیع شرط از نظر نوع و مورد معامله ارائه کرده و در گفتار سوم شرایط قبض بیع شرط و در گفتار چهارم آثار بیع شرط به طور تطبیقی از دیدگاه حقوق ایران و اسلام وفرانسه و بعضی از کشورها عربی مورد بحث قرار داده اند.

در این مجموعه تفاوتهای معامله با حق استرداد با عقد رهن اظهار شده می باشد. همچنین درمورد اعمال و شیوه حق فسخ و استرداد از دیدگاه حقوق اسلام، ایران و فرانسه بحث شده می باشد. در انتها هم از اجرای سند رسمی سخن به میان آمده می باشد.

در نتیجه گیری کلی  بازنگری در مقررات قانون ثبت با در نظر داشتن احکام شرعی و واقعیت های عقلایی جامعه ضروری دانسته شده می باشد.

ایشان در این نوشتار اظهار کرده اند که، در حقوق اسلام و ایران هر یک از بایع و مشتری یا هر دو می توانند حق فسخ را وارد قلمرو قرارداد کنند. در صورتی که تنها یک طرف حق خیار داشته باشد دیگری بایستی از مال رفع مزاحمت کند. خیار شرط می تواند برای شخص ثالث نیز پیش بینی گردد. البته شخص ثالث می تواند به طور مستقل اقدام کند یا اینکه در کنار طرفین خیار داشته باشد…

مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته و آرا و اقوال فقهای شیعه و اهل سنت مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته می باشد.


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن