دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

پایان می دهد و در طی این مدت  کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اما با توجه بیشتر مسئولین خواهیم توانست طرفداری حداکثری از روستانشینان زحمتکش داشته باشیم.

نوع خدماتی که این صندوق ارائه می کند جزو خدمات بیمه ای بوده و شامل موارد زیر می باشد :
– درمانی ( بیماریها، حوادث و سوانح )
درحال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد.

2- ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار : هر روستایی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی ازکار، ازکارافتاده گردد و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتادگی او کلی و به پس از بیمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری ازکارافتادگی بهره گیری مینماید. با در نظر داشتن نبود شرط سقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود ازکارافتاده قبل از نامنویسی محسوب میگردند.

4-2-5: بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان گردید، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می گردد.

سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی می باشد که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار می باشد .

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه