دانلود پایان نامه ارشد درباره یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • 25 سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 30 سال سابقه برای مشاغل تخصص با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و بدون شرط سنی در خصوص متصدیان مشاغل سخت و زیان اور و معلولان
  • 60 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق
  • 55 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق در خصوص متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و معلولان
  • زنان با 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی

بازنشستگی توافقی:

  • داشتن حداقل 30سال سابقه خدمت و موافقت دستگاه اجرایی

بازنشستگی اجباری:

  • 30 سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و 35 سال برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن
  • 25 سال سابقه و 65 سال سن برای مشاغل غیر تخصصی و 25 سال سابقه و 70 سال سن برای مشاغل تخصصی

بازنشستگی پیش از موعد:

ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده می باشد که قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 نسخ نشده و به اعتیار خود باقی می باشد . در قانون اخیر به دولت اجازه داده شده می باشد که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت برای مردان و بیست سال سابقه خدمت برای زنان داشته باشند در صورت تقاضای این قبیل کارکنان با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته نماید.

در حال حاضر صندوق های مختلف بازنشستگی از لحاظ شرایط برخورداری والدین از طرفداری های درمانی ضوابط متفاوتی دارند، اما این بند چنانچه از صدر ماده بر می آید در صدد برقراری نظامی یکنواخت و متناسب در این زمینه می باشد، لذا قوانین فعلی حاکم بر صندوق ها تا حدی که مغایر این قانون باشد ملغی تلقی می شوند؛ مانند این قوانین بند 4 ماده 58 قانون تامین اجتماعی می باشد که شرط برخورداری پدر و مادر بیمه شده از خدمات درمانی مقرر در ماده 54 آن قانون را این دانسته می باشد که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی از کارافتاده باشند.

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه