دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

همه‌یِ آنها روش‌هایی‌اند کیفی، موضعی ضدپوزیتیویستی اتخاذ کرده‌اند و همگی واکنش به جامعه‌شناسیِ مسلط (ساختگراییِ کارکردیِ) در زمانه‌ی خویش‌اند. این واکنش، دفاعی نیست. بیشتر از یاد اما نبریم که برغمِ همخانوادگیِ اتنوگرافی و اتنومتدولوژی و شباهت‌هایِ موجود در این میان، نباید دلالت هایِ متفاوتِ اینِ اتنویِ مشترک را صرف نظر کرد. محلِ ارجاعِ این اتنوها توفیر دارد باهم. اتنویِ اتنوگرافی یک قومِ صاحب زبان می باشد؛ اتنویِ بقیه یک گروه می باشد که لزوما زبانِ خاصی ندارد و اگر هم متعلق به خرده‌فرهنگی با جارگونِ خاص باشد، باز هم توفیری نخواهد نمود. زبان در اینجا بهیچوجه چنانکه در اتنوگرافی هست، مطرح نیست. زبانی که در مردمنگاری مطمح نظر می باشد، لانگ می باشد؛ یک جارگون اما تنها یک پارول می باشد.

« معنایِ ذهنی» در کنش متقابلِ نمادین را شخصِ پژوهشگر و از رهگذرِ بازسازی بدست می‌آورد. این بازسازی خود تحریفی می باشد همدستانه. این پژوهشگر می باشد که در نهایت حرفِ آخر را می‌زند. در ضمن، اینجا کنشگرِ زنده لازم می باشد! آیا می‌توان مرده‌ای از فلان قوم در فلان جایِ جهان را به حرف آورد و حرف‌هایش را بازسازی نمود؟ قوم اما حتی در صورتِ مرگ هم زبان دارد؛ قوم خودِ زبان می باشد، به زبانِ خودش می میرد. بازسازیِ فوق‌الذکر می‌تواند دوهدف بخود بگیرد: 1- برایِ رسیدن به « نظریه‌ای شخصی»  و تجویزِ آن برایِ سوژه‌یِ تعامل 2- رسیدن به روایتی ثانویِ خودزنینامه‌ای که مطلع پیشتر نوشته می باشد. به عبارتی شکلِ ثانوی آن اتوبیوگرافی. ویراستاریِ دیگری در اینجا ناگزیرست. این بازسازی مستلزمِ ترجمه می باشد. اصلا چرا بایستی یک خودزینامه را دوباره با جملاتی دیگر نوشت و به زندگینامه بدل ساخت؟ این کنش بهیچوجه در راستایِ فهم نیست.

اتنومتدولوژی ـ کردنِ پا در کفشِ موقعیت ـ خود حرکتی استعماری می باشد و این وجه افتراقِ اصلی میانِ این دو روش می باشد. در اتنومتودولوژی تجربه‌ای که می‌تواند کش بیاید و هزار شکلِ ممکنِ دیگر بگیرد، با رخنه‌یِ ناگزیرِ پژوهشگر می‌گسلد و همان لحظه‌یِ رخنه می باشد که مرزهایِ کوچکی به تجربه می‌دهد. تجربه اینجا از کلیتِ خویش می‌افتد و قابلیتِ انتقالش را از دست می‌دهد، چراکه تعامل توسطِ رخنه ترک برداشته، شقه شده و وضعیت، دیگر همان وضعیتِ پیشارخنه نیست. این رخنه در تجربه نوعی دستکاری در فرهنگ می باشد. آزمایشِ

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه