دانلود مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده

زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:
«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.
نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌کنندگان بیشترین ارتباط را دارد».
بنابراین برای اینکه اطلاعات ارائه شده دارای خصوصیت مربوط بودن باشند باید ارزش‌های جاری دارایی‌های شرکت ارائه شوند. با بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متوجه می‌شویم که اکثر شرکت‌ها، نظام بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرارداده‌اند. یعنی ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور مبتنی بر زمان تحصیل دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در صورتی‌که ارزش روز دارایی‌های آنها تفاوت فاحشی با مبالغ مندرج در صورت‌های مالی دارد و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از ارزش‌های بازار دارایی‌های شرکت بی اطلاعند.
در واقع ارزش‌های بازار همانند قدرت پنهانی برای مدیران‌اند و به مثابه وجوه نقدی است که مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شده و می‌توانند دارای منافع آتی برای شرکت باشند، ولی این منافع جایی در صورت‌های مالی ندارند و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد. فرض کنید یک دارایی با ارزش دفتری 20 میلیون ریال و ارزش بازار 100 میلیون ریال را به ارزش بازار بفروشیم در واقع منافع این دارایی برای شرکت به میزان 100 میلیون ریال است، درحالی‌که با بهره گرفتن از نظام بهای تمام شده تاریخی تا قبل از فروش دارایی تنها مبلغ 20 میلیون ریال به اطلاع استفاده‌کنندگان می‌رسد و مازاد آن تا ارزش بازار در هیچ گزارشی ارائه نمی شود.
همچنین زمانی‌که شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات از بانک می‌نمایند و دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه در گرو بانک قرارمی‌دهند. این دارایی به ارزش روز ارزیابی شده و مبنای پرداخت وام به شرکت قرار می‌گیرد، در حالی‌که ممکن است ارزش دفتری دارایی وثیقه شده کمتر از مبلغ وام دریافتی باشد. که این امر بیانگر قدرت انعطاف‌پذیری بالاتر و جریان‌های نقدی ورودی فراتر از مبالغ مندرج در صورت‌های مالی شرکت است.
محیط کسب و کار در ایران، نرخ تورم و تغییرات گسترده در سطح قیمت‌ها، شرایطی را فراهم نموده که صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی نتواند تصویر درستی از وضعیت مالی کنونی شرکت‌ها را نشان دهد. همچنین مفاهیم‌نظری گزارشگری و استانداردهای حسابداری شماره 11 و 15 ایران، تجدیدارزیابی دارایی‌ها را به عنوان روشی جایگزین برای بهای تمام شده تاریخی مجاز شمرده است. اما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به عنوان شرکت‌های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ایران همچنان بر ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی اصرار دارند.
بنابراین قصد داریم در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزشهای نهفته دارایی‌ها بپردازیم، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌باشد.در این پژوهش هدف ما پاسخ به سؤالات زیر است:
1. آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان (زن و مرد) را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
2. چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می‌شود؟
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی پژوهش
سهامداران، سرمایه‌گذاران بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات مالی صحیح و مفید جهت اخذ تصمیمات اقتصادی می‌باشند. تصمیم‌گیران اقتصادی ت
نها از طریق دریافت اطلاعات صحیح می‌توانند ریسک تصمیمات خود را ارزیابی و کنترل کنند. منبع اصلی دریافت اطلاعاتی مالی، صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد.
با توجه به اینکه عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهای تمام شده تاریخی را مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرار داده‌اند، همچنین با در نظر گرفتن نوسانات گسترده در سطح قیمت‌ها به نظر می‌رسد صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی نمی‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان و شناسایی موانع عدم افشاء آنها در ایران می باشد.
بنابراین با توجه به مطالبی که گفته شد مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از:
1. تعیین سودمندی ارزش بازار نهفته دارایی‌ها در تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان.
2. شناسایی دلایل عدم افشاء ارزش منصفانه دارایی‌ها توسط شرکت‌های ایرانی.
1-4. فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اول: ذینفعان به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزش ارزیابی شده دارایی‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
فرضیه دوم: ارزش بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
1-5. روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز به صورت کتبی و از طریق پرسشنامه‌ای که اعتبار ساختاری و محتوایی آن با بهره گرفتن از روش‌های تحلیلی ارزیابی شده، جمع‌آوری خواهد گردید. در راستای تدوین پرسشنامه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
الف) مراجعه به متون و ادبیات مرتبط با تحقیق
ب) مصاحبه با تعدادی از مدیران شرکت‌ها و اساتید دانشگاه
ج) تهیه پرسشنامه مقدماتی
د) نظرخواهی از صاحب‌نظران درباره پرسشنامه مقدماتی
ه) اصلاح پرسشنامه مقدماتی
و) تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق
براساس مراحلی که در بالا به آن اشاره شده است، ابتدا متون و ادبیات مرتبط با تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با تعدادی از مدیران رده بالای سازمان‌ها در رابطه با سودمندی ارزش منصفانه و موانع موجود برای تجدیدارزیابی دارایی‌ها، مصاحبه ای صورت خواهد گرفت و پس از آن طرح اولیه پرسشنامه تهیه خواهد شد. طرح اولیه پرسشنامه با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور بررسی و پرسشنامه مقدماتی تدوین خواهد شد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان و اعتبار پرسشنامه مقدماتی به نظرخواهی مدیران سطح عالی سازمان‌ها و صاحب‌نظران دانشگاه گذاشته خواهد شد و پس از لحاظ نمودن نظرات مطروحه، پرسشنامه نهایی تهیه خواهد گردید.
1-5-1. جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است که تعداد آنها 4530 نفر درنظر گرفته شده است. دوره این تحقیق سال 1389 می‌باشد.
1-5-2. نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از «تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند.» برای انتخاب نمونه آماری که نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش انتخاب تصادفی استفاده شده است. همچنین تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با توجه به تعداد نفرات جامعه، 354 نفرتعیین گردید.
1-5-3. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
در این تحقیق اولاً سودمندی ارائه ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به شناسایی عوامل موثر بر عدم ارائه ارزش‌های روز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته می‌شود.
قلمرو زمانی:
این تحقیق در طی سال 1389 شمسی انجام می شود.

قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق مدیران ارشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-5-4. روش گردآوری اطلاعات
داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه حاصل گردید. پرسشنامه‌ها به صورت حضوری در اختیار مدیران قرار گرفت تا از رسیدن پرسشنامه‌ها به دست مدیران اطمینان حاصل گردد و در صورت لزوم، با ارائه توضیح در مورد سؤالات، از تکمیل بودن پرسشنامه‌ها اطمینان حاصل گردد.
1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، ‌با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از روش‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. روش‌های آماری مورد استفاده شامل آزمون tو آزمون استقلال t بودند، که در این تحقیق از آنها استفاده شده است. همچنین از آمار توصیفی در این تحقیق استفاده شده است.
1-7. محدودیت‌های تحقیق
تحقیق حاضر نیز همانند سایر تحقیقات پیمایشی با یک سری محدودیت هایی مواجه بوده است. محدودیت های تحقیق عمدتاً مربوط به عواملی هستند که تعمیم پذیری نتایج را به نوعی تحت تأثیر قرار می دهند. مهمترین محدودیت های این تحقیق عبارتند از:
1. مانند اکثر تحقیقات علوم اجتماعی که از پرسشنامه برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز بهره می‌برند احتمال عدم فهم و برداشت یکسان آزمودنی‌ها از سؤالات پرسشنامه وجود دارد.
2. پرسشنامه متکی به حافظه افراد است و فقط آنچه را که فرد گزارش می‌دهد می‌توان مورد بررسی قرار داد. در حالیکه آنچه را که فرد انجام می‌دهد ممکن است متفاوت با مواردی باشد که ذکر می‌کند.
1-8. خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق و محدودیت‌های موجود بر سر راه انجام تحقیق بودند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-9. خلاصه فصول بعد
فصول بعد به این ترتیب خواهد بود که، در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در حوزه عملکرد مدیران می‌پردازیم. در فصل سوم روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده آورده خواهد شد. همچنین در آن فصل مدل‌ و متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها به طور دقیق تشریح خواهد شد و فرضیه‌های تحقیق و نحوه تخمین مدل به صورت کامل آورده خواهد شد. در فصل چهارم مدل‌های تحقیق طراحی و فرضـیات تحقـیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سرانجام در فصل پنجم نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بیـان میگردد و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه
از دیرباز تاکنون و از زمان پیدایش حسابداری، هدف حسابداران ارائه اطلاعات مفید و به‌موقع به استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی بوده است تا بتواند به آن‌ها در انجام یک تصمیم عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه‌ بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرار داده شده، کمک کند. امروزه گزارشگری عملیات تجاری و وضعیت مالی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی تصمیمات افراد تأثیرگذار، و برای آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گزارشگری مالی ‌باید هدف تهیه‌ تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین، چنانچه هر دوی اطلاعات بهای تمام شده تاریخی و ارزش منصفانه مربوط باشند، باید هر دوی آن‌ها گزارش شود. موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، این است که کدام یک از این مبناهای اندازه‌گیری باید در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج عملیات و ارائه تصویری از وضعیت مالی واحد تجاری برای سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان شرکت، مورد استفاده قرارگیرد. به عنوان نمونه، باید مشخص شود که آیا روش‌های مبتنی بر ارزش‌های جاری تصویر مناسب‌تر و مفیدتری از وضعیت مالی شرکت ارائه می‌نمایند یا روش‌های مبتنی بر ارزش‌های تاریخی؟
به نظر می‌رسد در دوران تورمی و افزایش مداوم قیمت‌ها تفاوت معنی‌دار و قابل توجهی بین ارزیابی براساس ارزش منصفانه و روش‌های مبتنی بر بهای تمام شده وجود داشته باشد. همچنین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، ارائه‌ اطلاعات بر مبنای ارزش‌های منصفانه بازار را نسبت به بهای تمام شده تاریخی ترجیح می‌دهند و به اندازه‌گیری بر مبنای ارزش منصفانه، نه به عنوان یک مفهوم اندازه‌گیری برتر و نه به عنوان مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری، بلکه به عنوان یک مفهوم اندازه‌گیری همگن می‌نگرند و آن را قبول دارند.
در این فصل ابتدا به شناسایی گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان پرداخته می‌شود تا مشخص گردد، چه نوع اطلاعاتی باید تهیه و ارائه شود. سپس خصوصیات کیفی اطلاعات و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها را مورد مطالعه قرارمی‌گیرد و بدین ترتیب ویژگی‌های مورد نیاز استفاده‌کنندگان برای اطلاعات و روش مناسبی را که توانایی ارائه اطلاعات با ویژگی‌های مذکور را دارد، شناسایی گردد. در ادامه فصل استانداردهای حسابداری ایران و همچنین نسبت‌های مالی را درخصوص ارزش منصفانه بررسی می‌شود و با ارائه مختصری از تحقیقات پیشین داخلی و خارجی، فصل پایان می‌یابد.

 
 
2-2. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی(ذینفعان)
اطلاعات مالی همانند سایر کالاهای موجود در بازار دارای مشتریان و استفاده‌کنندگان مخصوص به خود می‌باشد، و زمانی‌که درصدد بحث پیرامون کیفیت و سودمندی اطلاعات مالی هستیم، شناسایی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و توجه به نیازهای اطلاعاتی آنان ضروری است. در متون حسابداری استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی به اشخاصی اطلاق می‌شود که برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از اطلاعات مالی استفاده می‌کنند.
برخی معتقدند که مدیران شرکت تنها استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی می‌باشند. برخی دیگر از صاحب‌نظران حسابداری، کارکنان و مشتریا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *