دانش آموزان متوسطه

جدول۴-۳: فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ میزان سابقه خدمت ۸۲
جدول۴-۴: فراوانی و درصد فراوانی نمونه دانش آموزان مورد مطالعه به لحاظ پایه تحصیلی ۸۲
جدول۴-۵: فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ رشته تحصیلی ۸۳
جدول۴-۶: نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها ۸۴
جدول۴-۷: توصیف میزان سواد فناورانه دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان ۸۵
جدول8-4: توصیف میزان سواد فناورانه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان 86
جدول9-4: توصیف میزان فهم ماهیت فناوری دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان ۸7
جدول10-4: توصیف میزان فهم ماهیت فناوری دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان ۸8
جدول11-4: توصیف میزان فهم دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در ارتباط فناوری و جامعه 89
جدول12-4: توصیف میزان فهم دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در ارتباط فناوری و جامعه 90
جدول13-4: توصیف میزان فهم دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در طراحی فناوری 91
جدول14-4: توصیف میزان فهم دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در طراحی فناوری 92
جدول15-4: توصیف میزان فهم دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در کسب توانایی های مربوط به جهان فناورانه 93
جدول16-4: توصیف میزان فهم دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در کسب توانایی های مربوط به جهان فناورانه 94
جدول17-4: توصیف میزان درک دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در فناوری در جهان اطراف 95
جدول18-4: توصیف میزان درک دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان در فناوری در جهان اطراف 96
جدول19-4: مقایسه میزان سواد فناورانه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در آموزش و پرورش با استفاده از آزمون من ویتنی یو 97
جدول20-4: مقایسه میزان فهم ماهیت فناوری دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در آموزش و پرورش با استفاده از آزمون من ویتنی یو 97
جدول21-4: مقایسه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در میزان فهم ارتباط فناوری و جامعه با استفاده از آزمون من ویتنی یو 98
جدول22-4: مقایسه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در میزان فهم طراحی فناوری با استفاده از آزمون من ویتنی یو 98
جدول23-4: مقایسه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در کسب توانایی های مربوط به جهان فناورانه با استفاده از آزمون من ویتنی یو 99
جدول24-4: مقایسه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در درک فناوری در جهان اطراف با استفاده از آزمون من ویتنی یو 99
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل شماره۲-۱: عناصر کلیدی سواد فناورانه ۳۸