دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی

71- راهبرد ملی ایمنی راههای ایران، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای کشور، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، وزارت راه و ترابری، 1390، صفحات 1- 70 .
72-آیتی, اسماعیل، هزینه تصادف ترافیکی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز، 1381.
73-آیتی، اسماعیل، برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران و نرم افزار مربوطه، پژوهشکده حمل ونقل، 1383.
74-رضایی، ستار و اکبری ساری، علی و عرب، محمد و قاسم پور، سامان، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1388.
75-اسماعیلی،علیرضا، ،نقش قانونها و مجازاتهای بازدارنده در کاهش حوادث رانندگی،روزنامه سلامت،21شهریور 1389.
76- قربانی،علیرضا و نبویفرد،حسین و خوشحال،محمود و حسینی،حمید،هزینههای تحمیل شده بر اثر مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی (مطالعه: شهرستان سبزوار)، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک،شماره 20، بهار1390، صفحه 58-49.
77-رضایی، آرش، جامعه شناسی وضعیت رانندگی در شهرهای ایران، سایت جوان امروز، 9 مهر 1388.
78-روزنامه ایران، 52 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ای کشور، شماره 5505- 16آبان، 1392، صفحه 6.
79-اسماعیلی، علیرضا، حوادث رانندگی در ایران به صورت یک مشکل جدید سلامت،خبرنامه امین نیوز،9شهریور 1393 .
80-کریم زادگان، حسن، هزینه های خارجی حمل و نقل زمینی (شناسایی و بررسی)، پژوهشکده حمل و نقل، 1389.
81-برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران و ارایه نرم افزار مربوطه، پژوهشکده حمل ونقل راه و ترابری، 1385.
82-اسماعیلی نوری، علیرضا، دو سال بعد از حادثه، روزنامه سلامت، شماره 336، شنبه 19 شهریور، 1390، صفحه3.
83- هزینه های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3128، 15بهمن1392، صفحه 29
84-محمدفام، ایرج و صدری، غلامحسین، بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان از مهر 77 تا مهر 1378، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 20، 1379، صفحه 5 تا 12.
85- پاک گوهر، علیرضا، محدثه خلیلی و محمود صفارزاده، بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جادهای بر اساس مدل های رگرسیون LR و CART» فصلنامه مطالعات مدیریت ترافکی، سال چهارم، شماره 13، 1388.
86-اسماعیلی، علیرضا، بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جادهای جهت کاهش آسیبهای جانی مالی استان اردبیل در سال 1386
87-اسماعیلی نوری، علیرضا و عزیزی، حمیدرضا و ظهیری، معراج، بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جادهای. دانشگاه علوم انتظامی، 1386.
88-شریعت مهیمنی، افشین، تحلیل و ارزیابی شاخص در شبکه راههای استان کردستان برای شرایط اضطراری، پروژه بررسی وضعیت و ارایه شاخصهای مکانیابی مراکز امداد رسانی پزشکی، اورژانس کشور، 1387.
89-سلمانی، محمد، بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جادهای و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن. پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 65، 1387.
90-فرضی پور، حسین، ،بررسی وضعیت ایمنی عبور و مرور در کشور، ماهنامه تازههای ترافیک، سال اول، شماره2، 1387
91-رستمی، خلیل و ظهوری، حسین و صیادرضایی، ایرج، بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان اردبیل از فروردین ماه 1380 تا اسفند 1380، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان، 1387، صفحات 381 تا 386
92-برآوردهزینه های تصادف های درون شهری وبرون شهری درراه های ایران از1373تا1386،پژوهشکده حمل ونقل، 1387
93-بهشتی،سیدامیرحسین و مدقالچی،علی و سقندلی، غلامرضا، بررسی تصادفات به وقوع پیوسته در نزدیکی شهر زنجان و شناسایی عوامل موثروراهکارهای کاهش آن،اولین کنفرانس ملی تصادفات وسوانح جادهای وریلی ایران،زنجان، 1388.