دانشگاه علوم پزشکی و تولید ناخالص ملی

48-یاوری، پروین و ابدی، علیرضا و محرابی، یداله، اپیدمیولوژی علل مرگ و میر و روند تغییرات آن در سالهای 1358 تا 1380 در ایران، مجله پژوهشی حکیم، دوره ششم، شماره سوم، 1382.
49-راسخ، عبدالرحمان و منصوری، بهزاد، مطالعه مرگ و میر ناشی از بروز حوادث و سوانح غیر عمد در استان خوزستان در سالهای 1380 تا 1384، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 14 ، شماره 4، 1387.
50-باقیانی مقدم، م و حلوانی، غ و احرامپوش، م، بررسی تیپ شخصیتی و وضعیت حادثه در موتور سواران حادثه دیده شهرستان یزد سال 1383، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم شماره ۵١، 1385.
51-اسماعیلی، علیرضا، فرهنگ صحیح رانندگی را بیاموزید، جام جم آنلاین، شنبه 24 مهر، 1389.
52- شومیکر،مدیولی،کم توجهی به نقش جاده در تصادفات کشور، روزنامه خراسان،شماره18550،سه شنبه21آبان 1392
53-محمدی، فریبرز، کم توجهی به نقش جاده در تصادفات کشور،روزنامه خراسان،شماره 18550، سه شنبه21آبان1392
54-حبیبی نوخندان، مجید، مطالعه توزیع مکانی و زمانی بارش و اثرات آن بر ایمنی حمل ونقل جاده ای در ایران، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره دوم، 1388، صفحه 192-185
55-دالایی، حمیده، نقش دانش اقلیم شناسی در صنعت حمل و نقل جاده ای، ماهنامه راه ابریشم، سال پانزدهم، شماره 109، 1389، صفحه43-40
56-شایان مهر، علیرضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، 1377.
57-عبدالرحمانی، رضا، نقش خانواده در آموزش فرهنگ ترافیک به فرزندان، نشریه آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، دوره هشتم، 1384.
58-افروز، غلامعلی، روانشناسی رانندگی، ویژگی های شخصیت و رانندگی تهاجمی، سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، 1385.
59-روحانی، احمد، راهکارهای توسعه رفتار امن کاربران ترافیک در ایران، اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384.
60-مهماندوست، مریم، هزینه های سنگین تصادفات جادهای، روزنامه رسالت، شماره 7798، شنبه 31 فروردین، 1392.
61-هزینه های تصادفات ترافیکی در ایران، پروژه تحقیقاتی پژوهشکده حمل و نقل، 1388.
62-سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی، سالهای 79-1388، 1389
63-محمدفام، ایرج و قاضی زاده، احمد، بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان تهران در سال 1378، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال ششم، شماره 24، بهار، 1381، صفحات40-35.
64-جلیلی قاضی زاده، مرتضی و قاسمی نوقابی، مسعود و احمدی، محمد و عطاران، حمیدرضا، بررسی تاثیر عوامل انسانی بر میزان خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین با استفاده از مدل رگرسیونی، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ایران، زنجان، آذر 1388.
65-نقوی، محسن، سیمای مرگ و میر در 18 استان کشور در سال 1380، معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1382.
66-عامری، محمود، فرهنگ سازی، شروعی برای کاهش سوانح رانندگی، خبرگزاری ایرنا، 16 فروردین، 1389.
67- برآورد هزینه های تصادف های درون شهری و برون شهری در راه های ایران از 1373 تا 1386، پژوهشکده حمل و نقل، 1387.
68-آیتی، اسماعیل، هزینه تصادفات (تئوری و کاربرد)، وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، 1388.
69-کاظمی، مجتبی و خوشبخت، میرزاعلی، باقری، سید رامتین و حسین نژاد، عزیز، مقایسه میزان هدر رفت تولید ناخالص ملی در تصادفات جاده ای، فصلنامه راهور، شماره 20، ا1391، صفحات 109 تا 129.
70-کاظمی، مجتبی و خوشبخت، میرزاعلی و حسن پور، شهاب، باقری، سید رامتین، تحلیل و ارزیابی نرخ سرانه های تصادفات ترافیکی ایران و جهان، سومین همایش ملی ایمنی و ترافیک، هتل المپیک، تهران، 19 اردیبهشت، 1391،