دانشگاه شهید بهشتی و پیشگیری از جرم

19. قهرمانی، علی اکبر و کوه آرا، مسعود، برّرسی عوامل انتطامی مؤثّر بر سرقت اماکن تجاری (مغازه) شهر شیراز، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، 1386.
20. مسگرانی طرقبه، محمّد، جرائم شهری و لزوم سیاست گذاری پیشگیرانه، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 26.
21. معظّمی، شهلا، پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه ی پژوهشی مجد، سال اوّل، شماره ی اوّل، 1386.
22. مهاجرین، رضا، تأثیرحاشیه نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهرها، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، بهار 1386.
23. میرکوهی، عبدالعلی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، برّرسی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند ماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه 1389.
24. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد 12 و 13 اسفند ماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه 1389.
25. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 25 و 26 (1378).
26. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 14- 13، پاییز 72 تا تابستان 73.
27. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی 12، دوره ی جدید، پاییز و زمستان 1376، پیاپی- 169- 167.
28. نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 45، زمستان 1382.
29. نیازپور، امیرحسن- حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران- مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 48 و 49 پاییز و زمستان 1383.
30. نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی شماره ی 26- 25 {1378}.
ج- پایان نامه ها
1. احمدی، احمد رضا، برّرسی عوامل انتظامی مؤثّر بر سرقت های مسلّحانه ی بانکها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، تهران 1383.
2. ایمانی، صفدر، برّرسی علل وقوع سرقت طی شش ماهه ی نخست سال 1389 در مشهد و ارائه ی راهکارهای پیشگیری از آن، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،1390.
3. بابایی، محمّدعلی، تحولّات جرم شناختی- حقوقی مفهوم حالت خطرناک، پایان نامه ی دوره ی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرّس تهران، 1383.
4. خالقی، سمیرا، سنجش و ارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،1380.
5. خلعتبری، عبدالحسین، مهاجرین و سرقت های مسلّحانه ی تهران بزرگ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، 1381.
6. سیّدی، سیده مسطوره، مناطق جرم زا و راهبردهای پیشگیری و مداخله در آنها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، 1386.
7. عابدی، عبّاس، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1387.
8. قاسمی، تقی، برّرسی عوامل مؤثّر در سرقت های به عُنف خودرو در شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، 1383.
9. کاظمی، امیر، تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1388.