دانشکده های تربیت بدنی و سبک رهبری تحول گرا

طبق داده های ارائه شده در شکل 9-4 مدیران دانشکدههای تربیت بدنی کشور در سازه ی درونگرایی دارای میانگین نمره ی 7595/2 ± 0625/11 نمره بودند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح درونگرایی بین 0 تا 24 می باشد.
نمره خرده مقیاس بی ثباتی:
شکل 10-4 نمره خرده مقیاس بی ثباتی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران تربیت بدنی دانشکده های ایران در سازهی بی ثباتی دارای میانگین نمره ی 3853/3 ± 000/5 نمره بودند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح بی ثباتی بین 0 تا 24 می باشد.
شکل10-4: نمره خرده مقیاس بی ثباتی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
نمره خرده مقیاس باثباتی:
شکل11-4 : نمره خرده مقیاس باثباتی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق داده های ارائه شده در شکل11-4 مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران در سازهی باثباتی دارای میانگین نمره ی 3735/3 ± 9844/18 نمره بودند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح باثباتی بین 0 تا 24 می باشد.
توصیف سبک رهبری تحولگرا و عملگرای مدیران دانشکدههای تربیتبدنی دانشگاه های ایران
الف : سبک رهبری تحول گرا: پنج عامل یا خرده مقیاس از طریق پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری باس، رهبری تحولگرا را برحسب مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری میکنند. این عوامل عبارتند از: نفوذ کمال گرایانه یا ویژگیهای آرمانی (کاریزما)، رفتار کمالگرایانه یا رفتارهای آرمانی، ترغیب به تلاش فکری یا ترغیب ذهنی، روحیه ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام بخش و توجه به تفاوتهای فردی یا ملاحظات فردی. در ادامه پاسخ شرکتت کنندگان در این تحقیق به هر یک از خرده مقیاسهای سبک رهبری تحول گرا به تفکیک ذکر خواهد شد.
نمره خرده مقیاس نفوذ کمال گرایانه یا ویژگیهای آرمانی (کاریزما):
شکل 12-4: نمره خرده مقیاس نفوذ کمال گرایانه مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق داده های ارائه شده در شکل 12-4 مدیران تربیتبدنی دانشکدههای کشور در سازهی نفوذ کمال گرایانه دارای میانگین نمره ی 4433/0 ± 6680/3 نمره بودند.
نمره خرده مقیاس رفتار کمالگرایانه یا رفتارهای آرمانی:
شکل 13-4: نمره خرده مقیاس رفتار کمال گرایانه مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران در سازهی رفتار کمال گرایانه دارای میانگین نمره ی 4053/0 ± 1445/4 بودند.
نمره خرده مقیاس ترغیب به تلاش فکری یا ترغیب ذهنی:
شکل14-4 نمره خرده مقیاس ترغیب به تلاش فکری یا ترغییب ذهنی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران جامعه آماری در سازهی ترغیب به تلاش فکری دارای میانگین نمره ی 3867/0 ± 1602/4 بودند.
شکل14-4: نمره خرده مقیاس ترغیب به تلاش فکری یا ترغییب ذهنی مدیران دانشکده های تربیت بدنی
نمره خرده مقیاس روحیه ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام بخش
شکل15-4: نمره خرده مقیاس روحیه ی ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام بخش مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
شکل15-4 نمره خرده مقیاس روحیه ی ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران را نشان می دهد. طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران جامعه آماری در سازهی روحیه ی ایجاد انگیزش دارای میانگین نمره ی 3549/0 ± 2461/4 بودند.
نمره خرده مقیاس توجه به تفاوتهای فردی یا ملاحظات فردی:
شکل16-4: نمره خرده مقیاس توجه به تفاوت های فردی مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران
طبق داده های ارائه شده در این نمودار مدیران تربیت بدنی دانشکده های ایران در سازه ی توجه به تفاوت های فردی دارای میانگین نمره ی 4178/0 ± 2422/4 بودند.