دانشکده های تربیت بدنی و روش آلفای کرونباخ

ج) سوالات پرسشنامهها: سوالات پرسشنامههای 1و 2 از نوع بسته و دارای چند گزینه است تا پاسخ دهندگان از میان آنها یکی را انتخاب نماید. پاسخها به گونهای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب موردنظر را انتخاب و پاسخ میدهد و از طرفی استخراج دادهها نیز به راحتی انجام میشود.
ویژگیهای روانسنجی ابزار اندازهگیری
روایی پرسشنامه ها:
روایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی، مدیریت دولتی و روانشناسی که از تخصصهای لازم در زمینه علم آمار و روشهای تحقیق نیز برخوردار بودند، مورد تایید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه سبکهای رهبری:
پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری باس(MLQ-5X)، در تحقیقات خدادادکاشی(1384) در محیط اداری و حلاجی (1388) در محیط ورزشی (مربیان ورزشی)، در رساله دکتری استفاده شده است که پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 95/0 گزارش کرده اند. مطابق با گفته مایک لیندن (2008) در سایت تخصصی خود و برگرفته از سایت MLQ، پرسشنامه رهبری چند عاملی قابل کاربرد در فرهنگهای متفاوت بوده و بنابراین نیازی به تعیین روایی سازه بمنظور استاندارد کردن در جامعه ایرانی ندارد. در تحقیق حاضر نیز برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی کل 90/0 به دست آمد .
پایایی پرسشنامه شخصیت:
پرسشنامه استاندارد شخصیت آیزنک (GEPQ)، در تحقیقات حسنزاده (1382)، شعبانی بهار(1383) و متقی شهری(1384) در محیطهای سازمانی استفاده شده که پایایی آن را با استفاده استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0، 95/0 و 90/0 گزارش کرده اند. این پرسشنامه بارها توسط محققان ایرانی استفاده شده و استاندارد میباشد. در تحقیق حاضر نیز برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی کل 88/0 به دست آمد .
روش جمعآوری دادهها (روش اجرایی)
پرسشنامه های تحقیق حاضر با توجه به تعداد آزمودنیها تهیه و پس از هماهنگی با مدیران، رؤسا و معاونیت دانشکدههای تربیتبدنی، به صورت حضوری توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری گردیدند.
برای اطمینان خاطر آزمودنیها از عدم افشای اطلاعات، پرسشنامهها بدون ذکر نام و نام خانوادگی طراحی شد. همچنین به آنان اطمینان داده شد که نتایج به صورت کلی و تنها جهت ارائه در پایان نامه استفاده خواهد شد. برای کنترل طول زمان، پرسشنامهها در مدت زمان کوتاهی توزیع و جمع آوری شد. از67 پرسشنامه توزیع شده،64پرسشنامه سالم برگشت داده شد که پس از جمع آوری، با استفاده از دستورالعمل های مربوطه، امتیازگذاری گردیده و وارد نرم افزار SPSS شد.
روشهای تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمونها
در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقهبندی نمرات خام و توصیف شاخصهای متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی (فراوانیها، میانگینها، درصدها، و رسم نمودار و جداول) استفاده شد. از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی ابزار تحقیق استفاده شد. با توجه به اینکه هدف این تحقیق تعیین همبستگی بین متغیرها و برآورد متغیر ملاک از روی متغیرهای پیشبین بود؛ لذا با توجه به نتایج حاصله از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (طبیعی بودن توزیع)، از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار Excel(2007) و (spss,17) در سطح معنی داری 05/0P< انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
یافتههای تحقیق

در این فصل تجزیه و تحلیل داده ها در چهار بخش ارائه می شود. در ابتدا به توصیف خصوصیات اعضای گروه نمونه خواهیم پرداخت. این متغیرها شامل سمت، جنس، سن، سابقه ی مدیریتی، مدرک تحصیلی، گرایش تحصیلی و دوره ی های آموزشی مدیریتی می باشند. در بخش دوم میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته (سبک های رهبری) و ویژگی های شخصیتی جامعه آماری توصیف خواهند شد. در بخش سوم به بررسی رابطه ی متغیرهای اندازه گیری شده در تحقیق خواهیم پرداخت. در بخش چهارم نیز برای بدست آوردن مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده ی سبک های رهبری عمل گرا و تحول گرا از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه ی گام به گام استفاده خواهد شد.
بخش اول: توصیف دادههای آماری
توصیف آماری ویژگیهای شخصی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی :
سن:
شکل 1-4: نمودار توزیع فراوانی متغیر سن مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
شرکت کنندگان در این تحقیق 64 مدیر در دامنه ی سنی 30 تا 61 سال و با میانگین سن 184/7 ± 375/45 سال بودند که توزیع نمرات سن شرکت کنندگان در این تحقیق در شکل 4-1 آمده است.
جنسیت: