دادرسی مدنی و حل تعارض

5ـ عدم رعایت فاصله مذکور در بند 4 موجب ابطال وقت دادرسی و تجدید جلسه خواهد بود.
6ـ از عموم و اطلاق «ابلاغ» در ماده مذکور ابلاغ واقعی و قانونی مستفاد می شود و در مورد ابلاغ قانونی این نکته درخور توجه است زمانی ابلاغ قانونی موجب تجدید جلسه نخواهد شد که حسب مستفاد از ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
گفتار دوم : ابلاغ دادخواست
بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
ماده 67 :
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند ونسخه دیگر را باضمائم آن واخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
نکات :
1ـ درماده 64 دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن دستورات ذیل را صادر می نماید:
الف : دستور تعیین وقت دادرسی
ب:دستور ابلاغ دادخواست
2ـ مدیر دفتر با توجه به دستور دادگاه به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف: وقت دادرسی را به ساعت روز، ماه و سال تعیین می نماید .
ب: یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند.
ج: نسخه ثانی دادخواست را با ضمائم آن و اخطاریه وقت رسیدگی جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.
3ـ به نظر می رسد که بین مواد67و64ق.آد.م تعارض وجود دارد درماده 64 قانونگذار دستور ابلاغ ار از ناحیه مدیردفتر دانسته ، ولی درماده 67 دستور ابلاغ اوراق دعوا از ناحیه دادگاه دانسته است که در مقام حل تعارض مواد مذکور باید گفت دادگاه دستور ابلاغ اوراق رابه مدیر دفتر می دهدومدیردفترنیز دستور ابلاغ را به دایره ابلاغ می دهد.
بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده
ماده 70 :
چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل درمحل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع رادرنسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند وبرگ اول را باسایر اوراق دعوا عودت می دهد در این صورت خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و بادادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید.
نکات:
1ـ بدلالت ماده 69 هرگاه مأمور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یاخادمان او که سن وضعیت ظاهری آنان برای تمیزاهمیت اوراق یاد شد کافی باشد، ابلاغ نماید ونام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید وآن را اعاده کند.
2ـ در مواردذیل مأمور ابلاغ برگ اخطاریه راالصاق خواهد کرد.
1ـ 2ـ خوانده یا یکی از بستگاه یا خادمان او درمحل نباشند
2ـ 2ـ بستگاه وخادمان خوانده درمحل باشند و ازگرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند.
3ـ مأمور ابلاغ استنکاف خوانده یابستگان و خادمان او را یاعدم حضور خوانده یاخادمان و بستگان او در هر نسخه اخطاریه قید می نماید .