خود کارامدی والدینی و خودکارامدی والدینی

ب)در این تحقیق اضطراب کودک در برگیرنده نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه فهرست رفتاری کودک فرم والدین به دست می آورد.توضیحات بیشتر در این باره ،در قسمت ابزار های در فصل سوم تحقیق ارائه خواهد شد.
سبک والد گری
الف :تعریف مفهومی: سبک های والد گری ترکیباتی از رفتار های والدین هست که در موقعیت های گسترده ای روی می دهد و جو فرزند پروری با دوامی را به وجود می آورد(برک،2007) و شامل تعارض،پاسخدهی، دسترس پذیری می باشد. البته این موارد در تحقیق پیانتا(1992) تحت عناوین دیگری آمده که به شرح ذیل است منظور از تعارض، کشمکش و عصبانی شدن با یکدیگر؛ روابط مثبت به روابط نزدیک و پذیرش و صمیمی بودن با کودک تاکید می کند؛ و وابستگی میزان وابستگی نابهنجار کودک و والد را ارزیابی می کند.
ب :تعریف عملیاتی: در این سبک های والدگری در بر گیرنده ی نمراتی است که آزمودنی از پرسشنامه ارتباط والد -کودک(پیانتا،1992) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق و در فصل سوم ارایه خواهد شد.
کمال گرایی
الف :تعریف مفهومی: کمال گرایی یک ویژگی شخصیتی که با تلاش برای کامل و بی عیب و نقص بودن و تعیین معیار های عالی و افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص می شود(فراست و همکاران،1990) و با نگرانی در مورد اشتباه ها، تردید در مورد اعمال، ترس از عدم تایید دیگران و ناهماهنگی بین انتظارات و وقایع همراه است(استوبر و اتو،2006).
ب : تعریف عملیاتی: در این پژوهش کمال گرایی در بر گیرنده ی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی فراست و همکاران(1990) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارایه خواهد شد.
خودکارامدی والدینی
الف: تعریف مفهومی: خود کارامدی، حس کلی والدین از اطمینان در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد- کودک و تلاش و مقاومت والدینی باشد(لانگ و همکاران،2005).
ب :تعریف عملیاتی: در این پژوهش خود کارامدی والدینی در برگیرنده ی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه خودکارآمدی والدگری (دومکا و همکاران،1996) به دست می آورد. توضیحات بیشتر در این باره، در قسمت ابزارهای تحقیق در فصل سوم ارایه خواهد شد.
کودکان بهنجار:
در این پژوهش منظور از کودکان بهنجار کودکانی هستند که بر اساس پرسشنامه های جمعیت شناختی و غربال گری مضطرب شناخته نشوند و در شش ماه قبل از شروع ارزیابی های تحقیقات حاضر نیاز به دریافت خدمات نداشته روانپزشکی و روانشناسی نداشته اند و در مدرسه به عنوان کودک مشکل دار شناخته نمی شوند.
فصل دوم:
مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش
فصل دوم:
مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش
مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق
مقدمه:
در این فصل در آغاز به اضطراب به طور کلی پرداخته می شود. سپس اختلال های اضطراب با توجه به نشانه شناسی و ابعاد آن مورد توجه قرار می گیرند. سپس سبب شناسی اختلالات اضطرابی مطرح می شود و تاثیر و تاثر متقابل اضطراب با متغیر های کمال گرایی، خود کارامدی والدینی، سبک های والدگری مورد بحث قرار می گیرد. در انتهای فصل هم پژوهش های مرتبط در ایران و خارج مطرح می گردد.
اضطراب:
تمام کودکان ترس ها و نگرانی هایی را در دوره های خاص زندگی شان تجربه می کنند و این قسمتی بهنجار از فرایند بزرگ شدن و رشد می باشد. ترس، نگرانی و اضطراب در کودکان می تواند شکل های بسیاری به خود بگیرد ترس و اضطراب چالشهای طبیعی رشد برای رسیدن به بلوغ فردی است(رستمی،1391). محیط اجتماعی در پهنه زندگی چالشهای متفاوتی را پیش روی ما میگذارد که مستلزم رشد مهارتها، باورها یا احساسات جدید است. طی دوران کودکی ترسها و اضطرابها این قبیل چالش ها را به وجود میآورند. کودکان با فراگیری روشهای مقابله با موقعیتهای اضطرابزا و ترسآور این دوران، نحوه کنارآمدن با ترسها و اضطرابهای زندگی آتی را میآموزند (نجاریان و داوودی، 1389).
همراه با جریان رشد نوع ترسها نیز تغییر میکند، یعنی در سنین متفاوت ترسهای متفاوتی مطرح میشود. مثلا کودکان 8 ماهه تا 2 ساله از جداشدن از مراقبان خود میترسند، بین 2 تا 4 سالگی ترس از حیوانات و تاریکی ظاهر میشود. بین 4 تا 6 سالگی قدرت تصور و تصویرسازی کودک رشد میکند و تصویرهایی از ارواح، هیولاهای نیمهانسان – نیمهحیوان و صداهای غیرقابل توضیح در شب را میسازد. بعد از 6 سالگی کودک احتمالا بیشتر از آسیب، مرگ یا بلایای طبیعی میترسد. هم نوجوانان سفیدپوست و هم نوجوانان آمریکایی آفریقایی تبار ترس هایی مشابه درباره صدمه دیدن خود یا دیگران ابراز میکنند (کندال و همکاران، 2010).
رشد هیجانی برای همه انسانها نوعی چالش است. کودکان طی دورهای کمتر از یک دهه، از موجوداتی با درک هیجانی محدود، به افرادی با شبکه هیجانی پیچیده تبدیل می شوند. با بالارفتن سن، تعداد و پیچیدگی تجارب هیجانی و همینطور مطالبات برای نحوه ابراز هیجان همگی افزایش مییابند. برخی کودکان در مواجهه با این چالشها درهم می شکنند و دچار اختلالات هیجانی می شوند، و ممکن است به مشکلات اضطرابی دچار شوند. باید توجه داشت که اختلالات اضطرابی سیری مزمن دارند، ممکن است به شدت مزاحم روند عادی زندگی در دوران بزرگسالی شوند و از شایعترین اختلالات دوران کودکی هستند (کندال و همکاران، 2010). دراین بین والدین نقش عمده ای را در شکل گیری و تداوم ترس ها و نگرانی های کودکشان دارند. تحقیقات حاضر هم در حوزه ی علت شناسی و هم در سطح مداخلات توجه خودشان را به والدین معطوف کرده اند. دراین فصل ابتدا به پدیده اضطراب می پردازیم و سپس به متغیر هایی که سهم عمده ای در شکل گیری و تداوم علائم اضطرابی در کودکی دارد می پردازیم.
اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر، اقداماتی به عمل آورد. ترس هم هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند، ولی باید آن را اضطراب افتراق داد. ترس در پاسخ به خطری معلوم، بیرونی،معین یا با منشا غیر تعارضی ایجاد می شود، حال آنکه اضطراب در پاسخ به تهدیدی پیدا می شود که نا معلوم، درونی و مبهم است یا از تعارض منشا گرفته است(کاپلان و سادوک،2007).
اضطراب طبیعی
هرکسی دچار اضطراب می شود و آن، تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که اغلب، علائم دستگاه خودکار(اتونوم) نظیر سردرد،تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با ان همراه است. فرد مضطرب ممکن است احساس بیقراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند یا بایستد مجموعه علائمی که در حین اضطراب وجود دارد،اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است(سادوک،2007).