خود پنداره و بازاریابی

0/43
رد
5. بین شناسهی تیم و نگرش نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
9/14
0/74
تأیید
6. بین شناسهی تیم و حمایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
11/12
0/80
تایید
7. بین شناسهی تیم و رضایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
11/16
0/86
تأیید
1-3-5) فرضیه اول، بررسی یا تعیین رابطهی بین وجهه و اعتبار درک شده از تیم با شناسهی آن تیم
یکی از موضوعات مرتبط با شناسهی تیمی که در مطالعات مربوطه مطرح است، وجهه و اعتبار درک شده از تیم است.
برای فرضیه اول، مقدار ضریب مسیر 3/15 و T-value=0/37 بدست آمده است. این شاخصها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید میکند. این بدان معنی است که وجهه و اعتبار در زندگی فرد تأثیر مثبتی بر شناسهی یک تیم ورزشی دارد. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (2003)، نیز به اثبات رسیده است.
عواملی که میتواند بر وجهه و اعتبار یک تیم تاثیرگذار باشد عبارتند از: حضور در لیگ برتر، وجود بازیکنان مشهور، نتایج خوب در لیگ برتر، مشهور بودن هوادارانش به پرشورترین هواداران.(گوینر و اسوانسون، 2003، ص284) وجود این عوامل باعث میشود تا فرد تیم فوتبال تراکتورسازی را به عنوان یک دارای وجهه و اعتبار قوی تلقی کند. این وجهه باعث میشود تا فرد به این تیم روی آورده و اخبار و اطلاعات مربوط به آن را دنبال کند و در نهایت میزان هوادارایی فرد از تیم مورد علاقهاش افزایش یابد.
مسئولین تیم تراکتورسازی باید از وجهه و اعتبار تیم استفاده کنند تا بتوانند هواداران بیشتری به تیم جذب نمایند و شناسهی تیمی را با این روش روز به روز قویتر کنند. در این میان، انجام تحقیقات کیفی به همراه تحقیقات کمی به منظور شناسایی محرکها و انگیزههایی که میزان وجهه و اعتبار تیم را افزایش میدهند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
داشتن درک درست از عواملی که وجهه و اعتبار تیم را تحت تأثیر خود قرار میدهند، میتواند مدیران بازاریابی را در توسعه برنامههای بازاریابی مؤثر یاری رساند. علاوه بر آن این درک جامع میتواند مدیران را در توسعه برنامههای جانبی که میتواند میزان شناسهی تیمی را تحت تأثیر خود قرار دهد، یاری رساند.
2-3-5) فرضیه دوم، بررسی یا تعیین رابطهی بین مشارکت در حوزهی ورزش و شناسهی آن تیم
مشارکت در حوزهی ورزش یکی دیگر عوامل تاثیرگذار برای شناسهی تیم است است که در این تحقیق بهعنوان یک متغیر برونزا و اثرگذار بر میزان شناسهی تیمی در نظر گرفته شد.
برای این فرضیه، مقدار ضریب مسیر4/68 و T-value=0/43بدست آمده است. این شاخصها حاکی از ارتباط قوی بین مشارکت در حوزهی ورزش هواداران با شناسهی تیمی است.
برخی از افراد ممکن است علاقه به یک سبک ورزشی خاص را نشان دهند، علاوه بر این علاقهی خود را به یک تیم ورزشی خاص نیز نشان میدهند. فیشر و ویکفیلد(1998) به این نتیجه میرسد که حوزهی مشارکت مخصوصا برای هوادارانی تیمهایی نفوذ میکند که میزان موفقیتشان کمتر است به خاطر اینکه تیم به آنها اجازه میدهد تا فرد با یک خود پندارهی مثبت و قوی بوسیلهی ارتباط تیم (و بنابراین در گروه عضو میشوند) با دامنهی وسیعی از هواداران به جای یک تیم در یک رشتهی ورزشی موفق بماند(گوینر و اسوانسون، 2003، ص283).